Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Iz 63,16b–17.19b; 64,3–7

1 Kor 1,3–9
Mk 13,33–37

Czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie

Słowa życiaJezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Uwa­żaj­cie i czu­waj­cie, bo nie wie­cie, kie­dy czas ten nadej­dzie. Bo rzecz ma się podob­nie jak z czło­wie­kiem, któ­ry udał się w podróż. Zosta­wił swój dom, powie­rzył swo­im słu­gom sta­ra­nie o wszyst­ko, każ­de­mu wyzna­czył zaję­cie, a odźwier­ne­mu przy­ka­zał, żeby czu­wał.
Czu­waj­cie więc, bo nie wie­cie, kie­dy pan domu przyj­dzie: z wie­czo­ra czy o pół­no­cy, czy o pia­niu kogu­tów, czy ran­kiem. By nie­spo­dzia­nie przy­szedł­szy, nie zastał was śpią­cych. Lecz co wam mówię, mówię wszyst­kim: Czu­waj­cie.
Czu­waj­cie. Czu­waj­cie! Pan dał nam swój dom.
Nam powie­rzył tro­skę o swo­je spra­wy.
Każ­de­mu wyzna­czył sto­sow­ne zaję­cie. Czu­waj­cie,
to zna­czy nie zapo­mnij­cie o swej odpo­wie­dzial­no­ści. Nie ule­gaj­cie złu­dze­niu, że waszym jest to, co dziś macie do dys­po­zy­cji. Nie zwle­kaj­cie z pod­ję­ciem zadań tłu­ma­cząc, że jesz­cze nie czas. Czu­waj­cie. Pan już dziś pyta, co uczy­ni­li­śmy z powie­rzo­nym dobrem. Czy sły­szysz głos Jego?

rs