Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 40,1–5.9–11
2 P 3,8–14
Mk 1,1–8

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa życiaPoczą­tek Ewan­ge­lii o Jezu­sie Chry­stu­sie, Synu Bożym. Jak jest napi­sa­ne u pro­ro­ka Iza­ja­sza:

Oto Ja posy­łam wysłań­ca mego przed Tobą;
on przy­go­tu­je dro­gę Two­ją.
Głos woła­ją­ce­go na pusty­ni:
Przy­go­tuj­cie dro­gę Panu,
pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go.

Wystą­pił Jan Chrzci­ciel na pusty­ni i gło­sił chrzest nawró­ce­nia na odpusz­cze­nie grze­chów. Cią­gnę­ła do nie­go cała judz­ka kra­ina oraz wszy­scy miesz­kań­cy Jero­zo­li­my i przyj­mo­wa­li od nie­go chrzest w rze­ce Jor­da­nie, wyzna­jąc przy tym swe grze­chy.
Jan nosił odzie­nie z sier­ści wiel­błą­dziej i pas skó­rza­ny oko­ło bio­der, a żywił się sza­rań­czą i mio­dem leśnym. I tak gło­sił: Idzie za mną moc­niej­szy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy­lić i roz­wią­zać rze­myk u Jego san­da­łów. Ja chrzci­łem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę­tym.
„Począ­tek Ewan­ge­lii o Jezu­sie Chry­stu­sie, Synu Bożym” – oto pierw­sze sło­wa opo­wie­ści Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Dziś nie jest to już począ­tek Adwen­tu, nie jest to tak­że począ­tek naszej wia­ry, ani począ­tek naszych wysił­ków ducho­wych. A jed­nak nie bez przy­czy­ny sło­wo Boże mówi o począt­ku. To zachę­ta, by nie ucie­kać przed począt­kiem, choć­by miał to być już któ­ryś z kolei. War­to zacząć znów. Bo każ­dy dzień nasze­go życia jest nową opo­wie­ścią o miło­ści, o wal­ce, o zwy­cię­stwach i klę­skach. Jesz­cze jed­no, szcze­gól­nie waż­ne: niech to będzie opo­wieść pisa­na z Chry­stu­sem, Synem Bożym.

rs