Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Iz 61,1–2a.10–11;
1 Tes 5,16–24;
J 1,6–8.19–28

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Poja­wił się czło­wiek posła­ny przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przy­szedł on na świa­dec­two,
aby zaświad­czyć o Świa­tło­ści,
by wszy­scy uwie­rzy­li przez nie­go.
Nie był on świa­tło­ścią,
lecz posła­nym, aby zaświad­czyć
o Świa­tło­ści.
Takie jest świa­dec­two Jana. Gdy Żydzi wysła­li do nie­go z Jero­zo­li­my kapła­nów i lewi­tów z zapy­ta­niem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprze­czył, oświad­cza­jąc: Ja nie jestem Mesja­szem.
Zapy­ta­li go: Cóż zatem? Czy jesteś Elia­szem?
Odrzekł: Nie jestem.
Czy ty jesteś pro­ro­kiem?
Odparł: Nie!
Powie­dzie­li mu więc: Kim jesteś, aby­śmy mogli dać odpo­wiedź tym, któ­rzy nas wysła­li? Co mówisz sam o sobie?
Odpo­wie­dział: Jam głos woła­ją­ce­go na pusty­ni: Pro­stuj­cie dro­gę Pań­ską, jak powie­dział pro­rok Iza­jasz.
A wysłan­ni­cy byli spo­śród fary­ze­uszów. I zada­wa­li mu pyta­nia, mówiąc do nie­go: Cze­mu zatem chrzcisz, sko­ro nie jesteś ani Mesja­szem, ani Elia­szem, ani pro­ro­kiem?
Jan im tak odpo­wie­dział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, któ­re­go wy nie zna­cie, któ­ry po mnie idzie, a któ­re­mu ja nie jestem godzien odwią­zać rze­my­ka u Jego san­da­ła.
Dzia­ło się to w Beta­nii, po dru­giej stro­nie Jor­da­nu, gdzie Jan udzie­lał chrztu.
Roz­wa­ża­nie
Roz­mów­cy Jana pró­bu­ją go roz­szy­fro­wać, nazwać, skla­sy­fi­ko­wać. Ale Jan uni­ka jasnej dekla­ra­cji. Nie pozwa­la, by go zaszu­flad­ko­wa­no, sto­su­jąc zna­ne sche­ma­ty. Jego dzia­łal­ność jest bowiem czymś nowym, rady­kal­nie nowym, zwia­stu­je nową rze­czy­wi­stość, przy­no­si prze­łom. Tęsk­ni­my za sche­ma­ta­mi w naszym życiu, szu­ka­my roz­wią­zań w opar­ciu o to, co zna­ne, ale Bóg czę­sto pro­wa­dzi w nie­zna­ne, bo nasza dro­ga jest wyjąt­ko­wa. Nie bój­my się wysił­ku wcho­dze­nia w to, co nowe i nie­po­wta­rzal­ne.

rs