Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

ks. abp Józef Michalik

Kościół naszym domem

Co robić (…) żeby­śmy w naszym Koście­le kato­lic­kim czu­li się jak we wła­snym domu? I co czy­nić, aby się w tej wspól­no­cie zado­mo­wić? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia jest pew­nie wie­le. (…) Przede wszyst­kim – trze­ba się z tym domem – Kościo­łem utoż­sa­miać i nigdy go nie kry­ty­ko­wać. Jeśli to jest mój dom, jeśli go two­rzę i wło­ży­łem wie­le tru­du w jego powsta­nie, to ma wie­le ze mnie, ja go znam i kocham, i czu­ję się tam dobrze, nie jest mi obo­jęt­ne, co się z nim dzie­je. War­to zatem doło­żyć sta­rań, aby poznać czym jest Kościół, nie­ustan­nie się nim inte­re­so­wać, pamię­ta­jąc że to jest mój Kościół i że w nim miesz­ka Bóg. Ile­kroć doty­kam Kościo­ła, albo tam idę, idę na spo­tka­nie Boga, naj­lep­sze­go Ojca, któ­re­mu zawdzię­czam wszyst­ko, a wobec któ­re­go nie zawsze zacho­wy­wa­łem się nale­ży­cie. On mimo to posłał swe­go Syna Jezu­sa, aby oddał za mnie swe życie i zba­wił mnie.
Frag­ment Listu Paster­skie­go na Adwent 2011 r.