Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

ks. kard. Stanisław Dziwisz

Wezwani do świętości

My wszy­scy wezwa­ni jeste­śmy do świę­to­ści, czy­li do życia w Bogu. W urze­czy­wist­nia­niu tego naj­waż­niej­sze­go pro­jek­tu nie jeste­śmy sami. Nie piel­grzy­mu­je­my sami do celu. Nale­ży­my do wspól­no­ty Kościo­ła. Dziś czę­sto pew­ne śro­do­wi­ska kon­te­stu­ją Kościół, rów­nież na pol­skiej zie­mi. Wysu­wa się hasła w sty­lu: Chry­stus – tak, Kościół nie. A prze­cież nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła. Nikt nie zba­wia się sam. Zba­wia­my się w Koście­le. Kościół jest grzesz­ny z powo­du grzesz­no­ści swo­ich dzie­ci, ale jest rów­no­cze­śnie i przede wszyst­kim świę­ty dzię­ki świę­to­ści swe­go Zało­ży­cie­la. W Koście­le spra­wu­ją się świę­te tajem­ni­ce, a zwłasz­cza tajem­ni­ca Eucha­ry­stii i pozo­sta­łych sakra­men­tów. Wszy­scy jeste­śmy wezwa­ni, by dzię­ki nasze­mu świa­dec­twu Kościół uka­zy­wał swo­je praw­dzi­we i świę­te obli­cze tym, któ­rzy jesz­cze nie zna­ją Chry­stu­sa lub zna­ją Go w nie­do­sta­tecz­nym stop­niu.
Frag­ment prze­mó­wie­nia do Polo­nii kana­dyj­skiej, 13 XI 2011 r.