Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wokół RM — 20-lecie Radia Maryja

Ojciec Święty Benedykt XVI błogosławi Radiu Maryja i dziękuje za więź ze Stolicą Apostolską

W tym roku Radio Mary­ja obcho­dzi 20-lecie ist­nie­nia. Z tej oka­zji Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI skie­ro­wał prze­sła­nie, bło­go­sła­wień­stwo i podzię­ko­wa­nie „za 20 lat ofiar­nej misji ewan­ge­li­za­cyj­nej”.

Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji XX rocznicy powstania Radia Maryja

fot. ks. R. Walczak
fot. ks. R. Wal­czak

Wie­leb­ny Ojciec Pro­win­cjał Janusz Sok CSsR, Prze­ło­żo­ny War­szaw­skiej Pro­win­cji Redemp­to­ry­stów!
Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI, łącząc się ducho­wo z uczest­ni­ka­mi uro­czy­sto­ści 20-lecia Radia Mary­ja, za moim pośred­nic­twem prze­sy­ła na ręce Ojca Pro­win­cja­ła pozdro­wie­nie i apo­stol­skie bło­go­sła­wień­stwo Zało­ży­cie­lo­wi i Dyrek­to­ro­wi Radia o. Tade­uszo­wi Rydzy­ko­wi, wszyst­kim pra­cow­ni­kom duchow­nym i świec­kim, wolon­ta­riu­szom oraz tym, któ­rzy za przy­czy­ną tej kato­lic­kiej roz­gło­śni znaj­du­ją umoc­nie­nie w wie­rze na dro­dze do spo­tka­nia z Bogiem.
Radio Mary­ja zosta­ło ery­go­wa­ne przez bisku­pa cheł­miń­skie­go, w uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, 8 grud­nia 1991 r. w Toru­niu. W tym nie­ła­twym dla Wasze­go kra­ju okre­sie odej­ścia od sys­te­mu negu­ją­ce­go wol­ność sło­wa i narzu­ca­ją­ce­go mono­pol wła­dzy na infor­ma­cje, potrzeb­ne było powsta­nie nowych, kato­lic­kich mediów, któ­re dotar­ły­by do wszyst­kich z orę­dziem zba­wie­nia i rze­tel­ną infor­ma­cją. Tak myślał bł. Papież Jan Paweł II, któ­ry zwra­ca­jąc się do Was, powie­dział: „Wiel­ka jest dzi­siaj potrze­ba prze­po­wia­da­nia Ewan­ge­lii w naszej Ojczyź­nie, potrzeb­ne jest ludziom auten­tycz­ne sło­wo. Sło­wo, któ­re budu­je, a nie dzie­li, któ­re wle­wa otu­chę w zalęk­nio­ne ser­ca. Sło­wo czy­ste, pro­ste, gło­szą­ce miłość i praw­dę. Takim sło­wem jest orę­dzie Zba­wie­nia. Jest nim sam Chry­stus. Tego wła­śnie Sło­wa Wy jeste­ście gło­si­cie­la­mi”.
Papież, Wasz Rodak, wyznał rów­nież: „Dzię­ku­ję Radiu Mary­ja za to wie­lo­ra­kie i ofiar­ne zaan­ga­żo­wa­nie się w Apo­stol­stwo Sło­wa, któ­re dziś jest tak bar­dzo waż­ne i tak bar­dzo potrzeb­ne w naszym kra­ju”. On sam zawie­rzył Wasze Radio opie­ce Maryi, głów­nej Patron­ki Radia, w sło­wach: „Was wszyst­kich, Wasze Apo­stol­stwo odda­ję w opie­kę Naj­święt­szej Maryi Pan­nie, któ­rą czci­my jako Gwiaz­dę Ewan­ge­li­za­cji. Mary­jo, Gwiaz­do Ewan­ge­li­za­cji, pro­wadź nas, pro­wadź Radio Mary­ja i bądź Jego Opie­kun­ką”.
„Niech Mary­ja, Gwiaz­da Nowej Ewan­ge­li­za­cji, pro­wa­dzi Wasze Radio na spo­tka­nie nowych ludzi i nowych cza­sów”.
W duchu tego zawie­rze­nia i przy nie­ugię­tej woli i wier­no­ści Urzę­do­wi Nauczy­ciel­skie­mu Kościo­ła i Jego Paste­rzom Radio Mary­ja mogło, mimo trud­no­ści, owoc­nie roz­wi­nąć swą dzia­łal­ność w kra­ju i za gra­ni­cą. Zaś mając ziar­no Sło­wa w ser­cach ludz­kich, po 20 latach nie­prze­rwa­nej dzia­łal­no­ści na wie­lu płasz­czy­znach, moż­na przy­znać, że plon tego zasie­wu jest obfi­ty.
W pierw­szym rzę­dzie na falach Wasze­go Radia doświad­czyć moż­na spo­tka­nia z Bogiem poprzez modli­twę i kate­che­zę. Dwa istot­ne ele­men­ty, któ­re wyróż­nia­ją Radio kato­lic­kie spo­śród innych roz­gło­śni. Codzien­nie trans­mi­to­wa­na jest Msza św., modli­twa bre­wia­rzo­wa, Anioł Pań­ski, Róża­niec, Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, Apel Jasno­gór­ski z Czę­sto­cho­wy, Godzin­ki ku czci Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny i inne modli­twy okre­so­we, jak np. Gorz­kie Żale.
Codzien­na kate­che­za ubo­ga­ca­na jest udzia­łem księ­ży bisku­pów, a nie­ro­ze­rwal­na więź ze Sto­li­cą Apo­stol­ską prze­ja­wia się w trans­mi­sjach wszyst­kich piel­grzy­mek zagra­nicz­nych Ojca Świę­te­go, śro­do­wych audien­cji ogól­nych, modli­twy „Anioł Pań­ski” z Papie­żem, wia­do­mo­ści Radia Waty­kań­skie­go oraz waż­niej­szych wyda­rzeń z życia Sto­li­cy Świę­tej i Kościo­ła powszech­ne­go. Ponad­to trans­mi­to­wa­ny jest Tygo­dnik Wia­do­mo­ści z Waty­ka­nu Octa­va Dies, jak rów­nież ser­wis infor­ma­cyj­ny z Zie­mi Świę­tej Ter­ra San­ta News.
Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI wyra­ża swą radość z fak­tu, że dzię­ki Radiu Mary­ja i zwią­za­nej z nim Tele­wi­zji Trwam Jego podró­że apo­stol­skie, audien­cje śro­do­we i inne wystą­pie­nia mogą być odbie­ra­ne w Pol­sce w języ­ku ojczy­stym. Jest to wyraź­ny wkład w przy­bli­ża­nie Misji Pio­tro­wej w Waszym kra­ju i wśród Waszych roda­ków na obczyź­nie. Nie bez zna­cze­nia pozo­sta­je rów­nież dzia­łal­ność chrze­ści­jań­sko-spo­łecz­na Wasze­go Radia. Zna­ny i reli­gij­nie cen­ny jest wspól­no­to­wy wymiar słu­cha­czy Radia Mary­ja, rodzin, mło­dzie­ży, a zwłasz­cza wspa­nia­ły i jedy­ny tego rodza­ju feno­men Podwór­ko­wych Kół Różań­co­wych Dzie­ci, gro­ma­dzą­cych oko­ło 150 tys. dzie­ci w róż­nych czę­ściach świa­ta, któ­re wyra­ża­ją swą miłość do Mat­ki Zba­wi­cie­la poprzez regu­lar­ną, codzien­ną modli­twę różań­co­wą.
Z myślą o for­ma­cji mło­dzie­ży i w tro­sce o kato­lic­kich dzien­ni­ka­rzy dzia­ła już od 10 lat w Toru­niu Wyż­sza Szko­ła Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Medial­nej, a pra­so­wy wymiar dzien­ni­kar­stwa repre­zen­tu­je zna­ny w Pol­sce dzien­nik. Radio Mary­ja piel­grzy­mu­je też po ojczy­stej zie­mi, trans­mi­tu­jąc Mszę św. i inne nabo­żeń­stwa z wie­lu sank­tu­ariów w die­ce­zji i para­fii oraz śle­dzi wyda­rze­nia z życia Kościo­ła w Pol­sce.
Słu­cha­cze Radia Mary­ja sto­ją na piel­grzy­mich szla­kach do Czę­sto­cho­wy, do Rzy­mu i do Ame­ry­kań­skiej Czę­sto­cho­wy w sta­nie Pen­syl­wa­nia.
Spe­cy­fi­ką tego Radia jest rów­nież to, że każ­dy może wziąć udział w otwar­tym pro­gra­mie dys­ku­syj­nym „Roz­mo­wy nie­do­koń­czo­ne”, tele­fo­nicz­nie uczest­ni­cząc w pro­gra­mie trans­mi­to­wa­nym na żywo. Nale­ży wspo­mnieć tak­że o śro­do­wi­skach nauko­wych, kul­tu­ral­nych i spo­łecz­nych sku­pia­ją­cych się wokół Radia Mary­ja i opo­wia­da­ją­cych się jasno za nauką moral­ną Kościo­ła kato­lic­kie­go, w obro­nie życia od jego poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci i w obro­nie rodzi­ny opar­tej na odpo­wie­dzial­nym i przez Boga pobło­go­sła­wio­nym związ­ku męż­czy­zny i kobie­ty oraz na chrze­ści­jań­skim wycho­wa­niu potom­stwa.
Wspo­mnia­ne for­my reli­gij­ne­go oddzia­ły­wa­nia na rze­sze radio­słu­cha­czy, [kie­ro­wa­ne] szcze­gól­nie do osób nie­peł­no­spraw­nych, cho­rych i posu­nię­tych w latach, któ­re nie mogą uczest­ni­czyć oso­bi­ście w pro­gra­mach dusz­pa­ster­skich w swo­ich die­ce­zji czy para­fii, sta­no­wią auten­tycz­ny wkład w Misję Ewan­ge­li­za­cyj­ną Kościo­ła w Pol­sce i współ­gra­ją z dro­gą Nowej Ewan­ge­li­za­cji wyty­czo­ną przez Urząd Nauczy­ciel­ski Kościo­ła.
Na zakoń­cze­nie pra­gnę przy­to­czyć sło­wa Papie­ża, Wasze­go Roda­ka, bł. Jana Paw­ła II, skie­ro­wa­ne do Was pod­czas jed­nej z piel­grzy­mek do Rzy­mu. „Niech Wasze Radio słu­ży praw­dzi­wej infor­ma­cji, prze­peł­nio­nej miło­ścią i opar­tej na spra­wie­dli­wo­ści. Niech przy­czy­nia się do kształ­to­wa­nia ludz­kich sumień w duchu nauki Chry­stu­sa”.
Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI, dzię­ku­jąc Wam za 20 lat ofiar­nej Misji Ewan­ge­li­za­cyj­nej, pro­si Boga, za przy­czy­ną Mat­ki Naj­święt­szej, Patron­ki Radia Mary­ja, aby to Dzie­ło prze­ni­ka­nia wia­ry do sumień ludz­kich, pro­wa­dzo­ne przez Zgro­ma­dze­nie Zakon­ne Redemp­to­ry­stów w Pol­sce i na świe­cie, zaowo­co­wa­ło trwa­łym zwy­cię­stwem dobra nad złem i przy­czy­ni­ło się do dobra wie­lu chrze­ści­jan i całe­go Wasze­go kra­ju. W tym duchu łączę się i ja w rado­ści, jaką prze­ży­wa­cie, i pozdra­wiam wszyst­kich uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści oraz radio­słu­cha­czy.

Waty­kan, 1 grud­nia 2011 r.

+Tar­cy­zjusz Kar­dy­nał Ber­to­ne
Sekre­tarz Sta­nu