Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (3)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Co mamy robić?” – pyta­li Jana Chrzci­cie­la ci, któ­rzy go słu­cha­li, gdy nauczał i udzie­lał chrztu na Jor­da­nem (por. Łk 3,10–14). Pro­rok odpo­wia­dał: „Kto ma dwie suk­nie, niech jed­ną da temu, któ­ry nie ma; a kto ma żyw­ność, niech tak samo czy­ni… Nie pobie­raj­cie nic wię­cej ponad to, ile wam wyzna­czo­no… Nad nikim się nie znę­caj­cie i niko­go nie uci­skaj­cie”. Prze­ma­wiał w imie­niu Boga. Zapo­wia­dał: „Idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów” (Łk 3,16). Codzien­nie zasta­na­wia­my się, co mamy czy­nić, jak postą­pić w kon­kret­nej sytu­acji, cze­go wyma­gać od dzie­ci, w jakim wie­ku i w jakich spra­wach pozwo­lić im, by sami decy­do­wa­li. Pro­rok Sofo­niasz wzy­wa do zaufa­nia Bogu: „Pan, twój Bóg jest pośród cie­bie, Mocarz, któ­ry daje zba­wie­nie” (So 3,17). Św. Paweł wyzna­je wia­rę i wzy­wa do wia­ry: „Pan jest bli­sko” (Flp 4,5). Z wia­ry w obec­ność i bli­skość Boga rodzi się modli­twa i zaufa­nie: „O nic się już zbyt­nio nie tro­skaj­cie, ale w każ­dej spra­wie wasze proś­by przed­sta­wiaj­cie Bogu w modli­twie i bła­ga­niu z dzięk­czy­nie­niem” (Flp 4,6).  Pro­rok Sofo­niasz: „Nie bój się Syjo­nie! Niech nie słab­ną twe ręce” (So 3,16). Zaś Iza­jasz wyzna­je: „Oto Bóg jest moim zba­wie­niem, będę miał ufność i bać­się nie będę” (Iz 12,2). Wia­ra w obec­ność Boga w nas, w rodzi­nie, w dzie­jach świa­ta, rodzi radość i pokój:„Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4). Apo­stoł pod­kre­śla „w Panu”. Czło­wiek szu­ka rado­ści poza Bogiem i wbrew Jego woli. Praw­dzi­wa i trwa­ła radość rodzi się z Boga i opie­ra się na Jego mocy i miło­ści. W rodzi­nie każ­dy z człon­ków trosz­czy się nie tyl­ko o swo­ją wia­rę, ale o wia­rę całej rodzi­ny. Waż­na jest modli­twa, indy­wi­du­al­na i wspól­na, roz­mo­wy o każ­dej spra­wie, waż­nej i drob­nej, w świe­tle Bożej nauki. Mat­ka i ojciec są świad­ka­mi wia­ry wobec swo­ich dzie­ci. Dro­ga wia­ry „zaczy­na się chrztem (por. Rz 6,4), dzię­ki któ­re­mu może­my przy­zy­wać Boga zwra­ca­jąc się do Nie­go jako do Ojca, a koń­czy wraz z przej­ściem poprzez śmierć do życia wiecz­ne­go, któ­re jest owo­cem zmar­twych­wsta­nia Pana Jezu­sa” (Bene­dykt XVI, Por­ta Fidei,1).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Poroz­ma­wiam z bli­ski­mi, co to zna­czy w naszej rodzi­nie cie­szyć się „w Panu”, i co zna­czy „nie bój się”.