Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Okres Narodzenia Pańskiego 26–31 XII 2011

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Poniedziałek
Dz 6,8–10; 7,54–60; Mt 10,17–22
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
Słowo Boże: A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.
Słuchamy Słowa, przyjmujemy Eucharystię – tak oto niebo dziś się otwiera i widzimy Jezusa, który stoi po prawicy Ojca. I który stoi przy nas, by poprowadzić dalej. W kolejny krok, kolejny trud. I nawet gdyby ktoś rzucił kamieniem, nie będzie w stanie zawrócić nas z Jego drogi. W Eucharystii jest źródło odważnej miłości, także wobec tych, którzy są nam nieprzychylni.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który modlił się nawet za swoich prześladowców, daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół.
Wtorek
1 J 1,1–4; J 20,2–8
ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA
Słowo Boże: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli…
Wierzę w Kościół apostolski – tak, wierzę w Kościół pielęgnujący nieprzerwaną tradycję, która trwa od Apostołów. Na drodze dwóch tysięcy lat nie było dziury tektonicznej, która spowodowałaby przerwanie tradycji, choć z korzenia apostolskiego wyrastały różne odgałęzienia. Wierzę, że dzięki Duchowi Świętemu, Kościół zachował całość skarbu wiary. Tak wierzę!
Modlitwa dnia: Boże, Ty nam objawiłeś tajemnice Twojego Słowa przez Jana Apostoła, oświeć nasze umysły, abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił.
Środa
1 J 1,5–2,2; Mt 2,13–18
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
Słowo Boże: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg będąc wiernym i sprawiedliwym odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Wydaje się niekiedy niemożliwe, by grzech pomylić z dobrym czynem, by nieprawość usprawiedliwić. Tak często jest na początku. Z biegiem lat przychodzą chwile, gdy ta pierwotna jasność się traci. To dlatego Jan z naciskiem mówi, że w nas jest grzech, ale jeszcze mocniej przypomina, że jest też Ten, jeden jedyny, który może nas oczyścić.
Modlitwa dnia: Boże, nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci Młodziankowie, męczennicy, obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią, spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami.
Czwartek
1 J 2,3–11; Łk 2,22–35
Piąty dzień oktawy narodzenia pańskiego
Słowo Boże: Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.
Miłość i światło są tożsame. Postępujemy w świetle, jeśli nosimy miłość w sercu. Lecz jeśli ulegamy złości, niechęci, uprzedzeniom – w sytuacjach skrajnych nienawiści – wchodzimy w ciemność. W ciemności człowiek ślepnie, nie jest w stanie zobaczyć nawet światła – miłości, która płynie od Boga i wielu spotykanych ludzi.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest prawdziwą światłością, wejrzyj na nas z dobrocią i spraw, abyśmy godnie wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego Jedynego Syna.
Piątek
Syr 3,2–6.12–14; Kol 3,12–21
Łk 2,22–40
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Słowo Boże: Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca i matkę, zgodnie z obietnicą Boga, dostępuje odpuszczenia grzechów. Kto spełnia uczynki miłości wobec rodziców, ten zapewnia skuteczność swej modlitwie. Kto wspomaga rodziców, okazuje posłuszeństwo samemu Bogu. W miłości dzieci wobec rodziców uczczony jest sam Stwórca.
Modlitwa dnia: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.
Sobota
1 J 2,18–21; J 1,1–18
SIÓDMY DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO NARODZENIA
Słowo Boże: Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów… Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas.
Antychryst – przeciwnik naszego Pana i Zbawcy jest aktywny nieustannie. Jak za czasów Apostoła Jana tak i dziś odwodzi od Chrystusa. To wcale nie przypadłość naszych czasów, że Chrystus jest odrzucany, wyśmiewany, czy Jego nauka jest przykrawana do gustów poszczególnych osób. Te trudne fakty mogą boleć, ale nie mogą zmienić jednego: należymy do Jezusa.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twej woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi.