Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 2 / 2012

Sza­now­ni Pań­stwo P.T. Czy­tel­ni­cy i Współ­pra­cow­ni­cy „Źró­dła”
Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” świę­tu­je 20. rocz­ni­cę roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej. Z tej oka­zji pra­gnie­my spo­tkać się na dzięk­czyn­nej Mszy św., aby podzię­ko­wać Panu Bogu za opie­kę nad Tygo­dni­kiem, jego zespo­łem oraz śro­do­wi­skiem Czy­tel­ni­ków i Współ­pra­cow­ni­ków, pro­sząc jed­no­cze­śnie o dal­sze czu­wa­nie nad nami.
Będzie­my tak­że modlić się o rychłą beaty­fi­ka­cję Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go i o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Lau­re­atów Nagro­dy, któ­rej patro­nu­je Słu­ga Boży.
Msza św. kon­ce­le­bro­wa­na będzie spra­wo­wa­na w Bazy­li­ce św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie przy ul. War­szaw­skiej w czwar­tek 12 stycz­nia 2012 r. o godzi­nie 13.30. Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Redak­tor Naczel­ny TRK „Źró­dło”
Adam Kisiel


Fra Ange­li­co, Chrzest Chry­stu­sa