Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mk 1,6b–11

Chrzest Jezusa

fot. Z. Kiresz­tu­ra

Jan Chrzci­ciel tak gło­sił: Idzie za mną moc­niej­szy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy­lić i roz­wią­zać rze­myk u Jego san­da­łów. Ja chrzci­łem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę­tym.
W owym cza­sie przy­szedł Jezus z Naza­re­tu w Gali­lei i przy­jął od Jana chrzest w Jor­da­nie. W chwi­li, gdy wycho­dził z wody, ujrzał roz­wie­ra­ją­ce się nie­bo i Ducha jak gołę­bi­cę zstę­pu­ją­ce­go na sie­bie. A z nie­ba ode­zwał się głos: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie.
Roz­wa­ża­nie: „Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny”. To sło­wo jest dla nas. Jezus nie potrze­bo­wał tego przy­po­mnie­nia, bo nie­ustan­nie w swym ser­cu nosił Ojca, oddy­chał Jego miło­ścią, wsłu­chi­wał się w Jego głos. Publicz­ne świa­dec­two o miło­ści Ojca do Syna sta­no­wi swe­go rodza­ju zapro­sze­nie: Bóg odkry­wa coś, co jest Jego tajem­ni­cą i zasa­dą dzia­ła­nia: dzia­ła z miło­ści i pro­wa­dzi nas mocą miło­ści, bo to jedy­na moc, któ­rą zapra­gnął się posłu­gi­wać wobec nas. Ogar­nię­ty bez­kre­sną miło­ścią zga­dza się na absur­dal­ne zarzu­ty obo­jęt­no­ści i nie wycią­ga armat, by poka­zać, kto ma rację.

rs