Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Dom szkołą modlitwy

Frag­ment kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, Waty­kan, 28 grud­nia 2011 r. (audien­cja ogól­na) 

fot. ks. R. Wal­czak

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,
Dzi­siej­sze spo­tka­nie odby­wa się w prze­nik­nię­tej głę­bo­ką rado­ścią, z powo­du naro­dzin Zba­wi­cie­la, atmos­fe­rze Świąt Boże­go Naro­dze­nia. (…) Chciał­bym dzi­siaj zapro­sić was do zasta­no­wie­nia się nad tym, jak modli­twa sta­no­wi część życia Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu. (…) Kon­tem­plo­wa­nie Chry­stu­sa znaj­du­je w Maryi swój nie­zrów­na­ny wzór. Obli­cze Syna nale­ży do Niej w spo­sób szcze­gól­ny, gdyż to w Jej łonie On się ukształ­to­wał, bio­rąc z Niej rów­nież ludz­kie podo­bień­stwo. Kon­tem­plo­wa­niu Jezu­sa nikt nie poświę­cił się z taką gor­li­wo­ścią, jak Mary­ja. (…) Żyje Ona z oczy­ma skie­ro­wa­ny­mi na Chry­stu­sa i ceni każ­de Jego sło­wo. Świę­ty Łukasz opo­wia­da: „Mary­ja zacho­wy­wa­ła wszyst­kie te spra­wy i roz­wa­ża­ła je w swo­im ser­cu” (…)
[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam obec­nych tu Pola­ków. W atmos­fe­rze świąt Boże­go Naro­dze­nia i bli­skie­go już Nowe­go Roku życzę wszyst­kim wie­lu łask, a zwłasz­cza daru poko­ju, rado­ści i codzien­nej pomyśl­no­ści. Niech wam Bóg bło­go­sła­wi!

[/pullquote]
Zdol­ność Maryi, by żyć oglą­da­niem Boga jest, by tak rzec, zaraź­li­wa. Pierw­szym, któ­ry tego doświad­czył, był św. Józef. (…) Z pew­no­ścią wycho­wał wraz z Mary­ją Jezu­sa do modli­twy. To przede wszyst­kim on pro­wa­dził Go do syna­go­gi, na obrzę­dy sza­ba­tu, jak rów­nież do Jero­zo­li­my, z oka­zji wiel­kich świąt ludu Izra­ela. Józef, zgod­nie z tra­dy­cją żydow­ską, prze­wod­ni­czył modli­twie domo­wej zarów­no na co dzień – rano, wie­czo­rem, przy posił­kach – jak i z oka­zji głów­nych świąt reli­gij­nych. (…)
Świę­ta Rodzi­na jest iko­ną Kościo­ła domo­we­go, powo­ła­ne­go do wspól­nej modli­twy. Rodzi­na jest Kościo­łem domo­wym i win­na być pierw­szą szko­łą modli­twy. W rodzi­nie dzie­ci od naj­młod­szych lat mogą nauczyć się dostrze­gać poczu­cie Boga dzię­ki naucza­niu i przy­kła­do­wi rodzi­ców: żyć w atmos­fe­rze nazna­czo­nej obec­no­ścią Boga. Wycho­wa­nie praw­dzi­wie chrze­ści­jań­skie nie może pomi­jać doświad­cze­nia modli­twy. Jeśli nie nauczy­my się modlić w rodzi­nie, to trud­no będzie póź­niej wypeł­nić tę lukę. I dla­te­go chciał­bym skie­ro­wać do was zapro­sze­nie do odkry­cia na nowo pięk­na wspól­nej modli­twy w rodzi­nie w szko­le Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu. I w ten spo­sób sta­wać się rze­czy­wi­ście jed­nym ser­cem i jed­ną duszą, jed­ną praw­dzi­wą rodzi­ną.