Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 1 / 2012

fot. Archi­wum ss. Urszu­la­nek SJK

Numer spe­cjal­ny Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” poświę­ci­li­śmy św. Urszu­li Ledó­chow­skiej. Swe życie odda­ła Bogu, Ojczyź­nie i służ­bie bliź­nim. W chwi­li ata­ku na naszą wia­rę, dep­ta­nia tra­dy­cyj­nych war­to­ści, zamę­tu w umy­słach, uciecz­ki od pol­sko­ści – potrze­bu­je­my siły, aby sta­nąć w obro­nie tego, co nas kształ­to­wa­ło od poko­leń. Dla­te­go pra­gnie­my przy­bli­żyć świę­tość Mat­ki Urszu­li Ledó­chow­skiej, któ­ra sama przed laty pisa­ła:
„Dziś, kie­dy świat coraz bar­dziej poga­nie­je, kie­dy mate­ria­lizm coraz bar­dziej odcią­ga dusze od Boga, kie­dy roz­ma­ite fał­szy­we filo­zo­fie sta­ra­ją się praw­dę Bożą przed nami zasło­nić, ośmie­sza­jąc to, co mamy naj­święt­sze­go – wia­rę naszą, potrze­ba nam wpa­try­wać się w życie świę­tych, i to szcze­gól­nie tych świę­tych, któ­rzy pro­wa­dzi­li życie podob­ne do nasze­go, nie róż­nią­ce się od nasze­go żad­ną nad­zwy­czaj­no­ścią, speł­nia­jąc – a jest to cecha ich świę­to­ści – naj­zwy­czaj­niej­sze małe obo­wiąz­ki z miło­ścią nad­zwy­czaj­ną…”.
W nume­rze:
fot. Łukasz Korze­niow­ski

Więc do krzy­ża
Wam zawsze się gar­nąć,
w krzy­żu jedy­nie
szu­kać szczę­ścia,
uko­je­nia i pocie­chy
w cier­pie­niu,
świa­tła w ciem­no­ści,
rady w wąt­pli­wo­ściach,
żalu w upad­kach,
spo­ko­ju w burzach życia,
ufno­ści w znie­chę­ce­niu,
rado­ści w śmier­ci.
Z „Testa­men­tu”
św. Urszu­li Ledó­chow­skiej