Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Myśli św. Urszuli Ledóchowskiej


Choć­by walił się cały świat, Kościół nie zgi­nie. Ze spo­ko­jem patrzy­my na te róż­ne kole­je, jakie on prze­cho­dzi. Kościół nie zgi­nie. Spo­czy­waj­my spo­koj­nie na łonie Kościo­ła nasze­go świę­te­go, jak dziec­ko na łonie mat­ki, i nie bój­my się nicze­go. I choć strach nas ogar­nia, męż­nie i weso­ło idź­my naprzód. Kościół trwać będzie.

Mat­ka Urszu­la Ledó­chow­ska