Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wadowickie muzeum

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Za kil­ka­na­ście mie­się­cy otwo­rzy­my pierw­sze w Pol­sce nar­ra­cyj­ne muzeum reli­gij­ne, któ­re uka­że bogac­two spu­ści­zny Jana Paw­ła II.
Będzie to fascy­nu­ją­ce spo­tka­nie z czło­wie­kiem zanu­rzo­nym w świe­cie, kocha­ją­cym ludzi, pasjo­nu­ją­cym się teatrem, poezją, przy­ro­dą i spor­tem, a jed­no­cze­śnie zanu­rzo­nym w dia­lo­gu z Bogiem. Pozwo­li to odkryć oso­bo­wość prze­ni­kli­we­go inte­lek­tu­ali­sty, wyma­ga­ją­ce­go nauczy­cie­la, nie­stru­dzo­ne­go piel­grzy­ma, apo­sto­ła i świad­ka Chry­stu­sa, któ­ry wzra­stał i doj­rze­wał w Pol­sce, tak bar­dzo ją kochał i god­nie repre­zen­to­wał. Muzeum przy­po­mni jego naukę o Koście­le, o tajem­ni­cy Odku­pie­nia i Boże­go Miło­sier­dzia.
Frag­ment arty­ku­łu dla „L’Osservatore Roma­no”,
luty 2012 r.