Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wartość naszego postu

ks. abp Józef Micha­lik

Roz­po­czy­na­my litur­gicz­ny czas, któ­ry nazy­wa­my Wiel­kim Postem. Rze­czy­wi­ście wiel­ki to powi­nien być okres w życiu ludzi wie­rzą­cych. War­to sobie posta­wić pyta­nie: czy będzie to post więk­szy niż dotych­czas, czy będzie to post Wiel­ki? Trze­ba uczy­nić wie­le, aby kolej­nych 40 dni roku litur­gicz­ne­go pomo­gło pogłę­bić naszą wie­dzę i wia­rę, pomo­gło odczy­tać wyzwa­nia cza­sów, w któ­rych żyje­my i prze­nik­nąć je tym, co tyl­ko chrze­ści­ja­nie posia­da­ją i czym mogą ubo­ga­cić świat. A będzie to moż­li­we, jeśli nawró­ci­my się i napraw­dę uwie­rzy­my w Ewan­ge­lię.
Frag­ment Listu na Wiel­ki Post 2012