Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Czas odnowy ducha

Frag­ment kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, Waty­kan, 22 lute­go br. (audien­cja ogól­na) 

fot. ks. R. Wal­czak

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,
W obec­nej kate­che­zie chcia­ła­bym się pokrót­ce zatrzy­mać nad okre­sem Wiel­kie­go Postu, roz­po­czy­na­ją­cym się dziś litur­gią Śro­dy Popiel­co­wej. Cho­dzi o dro­gę czter­dzie­stu dni, któ­ra dopro­wa­dzi nas do Tri­du­um Pas­chal­ne­go, upa­mięt­nia­ją­ce­go mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Pana, cen­trum tajem­ni­cy nasze­go zba­wie­nia. (…)
Kościół okre­śla okres, w któ­ry wkro­czy­li­śmy dzi­siaj wyra­że­niem, któ­re sta­ło się typo­we w litur­gii – Quadra­ge­si­ma – okres czter­dzie­stu dni. Odwo­łu­jąc się wyraź­nie do Pisma Świę­te­go wpro­wa­dza nas ono w ten spo­sób w ści­śle okre­ślo­ny kon­tekst ducho­wy. Czter­dzie­ści to licz­ba sym­bo­licz­na, za pomo­cą któ­rej zarów­no Sta­ry jak i Nowy Testa­ment przed­sta­wia­ją szcze­gól­ne chwi­le doświad­cze­nia wia­ry Ludu Boże­go. Jest to licz­ba wyra­ża­ją­ca czas ocze­ki­wa­nia, oczysz­cze­nia, powro­tu do Pana, świa­do­mo­ści, że Bóg jest wier­ny wzglę­dem swo­ich obiet­nic. (…)
[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam piel­grzy­mów pol­skich. Bra­cia i Sio­stry, roz­po­czy­na­my czas Wiel­kie­go Postu. Roz­wa­ża­jąc zbaw­czą mękę i śmierć Chry­stu­sa na Krzy­żu, uczmy się od Nie­go peł­nie­nia woli Bożej, powierz­my Mu wszel­kie trud­no­ści, cier­pie­nia i pró­by życia. Niech post i modli­twa, poku­ta i czy­ny miło­sier­dzia, jakie podej­mie­my, przy­go­tu­ją nas na rado­sne prze­ży­wa­nie wiel­ka­noc­ne­go poran­ka – tajem­ni­cy Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go. Na ten czas odno­wy ducha z ser­ca wam bło­go­sła­wię.
[/pullquote]W Nowym Testa­men­cie Jezus, przed roz­po­czę­ciem życia publicz­ne­go chro­ni się na pusty­ni na czter­dzie­ści dni, nie jedząc ani nie pijąc: żywi się Sło­wem Bożym, któ­re­go uży­wa jako orę­ża, by zwy­cię­żyć dia­bła. Poku­sy Jezu­sa przy­po­mi­na­ją te, jakie naród żydow­ski napo­tkał na pusty­ni, ale któ­rych nie potra­fił prze­móc. Przez czter­dzie­ści dni Zmar­twych­wsta­ły Chry­stus naucza swo­ich uczniów zanim wstą­pi do nie­ba i ześle Ducha Świę­te­go.
Ta powta­rza­ją­ca się licz­ba czter­dzie­ści opi­su­je kon­tekst ducho­wy nadal aktu­al­ny i waż­ny, a Kościół wła­śnie przez dni okre­su wiel­ko­post­ne­go pra­gnie zacho­wać jego trwa­łą war­tość i uświa­do­mić nam jego sku­tecz­ność. Celem chrze­ści­jań­skiej litur­gii Wiel­kie­go Postu jest sprzy­ja­nie pro­ce­so­wi odno­wy wewnętrz­nej, w świe­tle tego dłu­gie­go doświad­cze­nia biblij­ne­go, a nade wszyst­ko, aby­śmy nauczy­li się naśla­do­wać Jezu­sa, któ­ry przez czter­dzie­ści dni spę­dzo­nych na pusty­ni nauczył prze­zwy­cię­żać poku­sy Sło­wem Bożym. (…)
Dro­dzy bra­cia i sio­stry, w cią­gu tych czter­dzie­stu dni, któ­re będą nas pro­wa­dzi­ły do Pas­chy Zmar­twych­wsta­nia, może­my odna­leźć nową odwa­gę, aby cier­pli­wie i z wia­rą przy­jąć wszel­ką sytu­ację trud­no­ści, uci­sku i pró­by, będąc świa­do­my­mi, że Pan spra­wi, iż z ciem­no­ści wzej­dzie nowy dzień. A jeśli będzie­my wier­ni Jezu­so­wi idąc za Nim dro­gą krzy­ża, zosta­nie nam jak­by dany na nowo jasny świat Boży, świat świa­tła, praw­dy i rado­ści: będzie to nowy świat stwo­rzo­ny przez Boga same­go. Wszyst­kim Wam życzę dobrej dro­gi Wiel­kie­go Postu! n