Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czas modlitwy i kontemplacji

ks. abp Józef Micha­lik

Wiel­ki Post to szcze­gól­na oka­zja do reko­lek­cyj­ne­go rachun­ku sumie­nia, do nawró­ce­nia, spo­wie­dzi i posta­no­wie­nia popra­wy, to czas głęb­szej modli­twy i kon­tem­pla­cji Krzy­ża, któ­ry dla Jana Paw­ła II i dla każ­de­go z nas jest bra­mą zba­wie­nia. (…) Zwra­cam się do wszyst­kich z zachę­tą do poku­ty, nawró­ce­nia i wia­ry w Ewan­ge­lię, do gor­liw­szej modli­twy za Kościół i Ojczy­znę. Ape­lu­ję do prze­ży­wa­ją­cych uwi­kła­nia w nało­gi, aby pode­rwa­li ser­ca i pod­ję­li trud pra­cy nad sobą: korzy­staj­cie z pomo­cy leka­rza czy gru­py wspar­cia, ale pamię­taj­cie o sko­rzy­sta­niu z pomo­cy Bożej. Wszy­scy modli­my się za Was o dar wytrwa­nia.
Frag­ment Listu paster­skie­go na I Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu,
26 lute­go 2012 r.