Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Umartwienie z pogodą ducha

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Post poma­ga upo­rząd­ko­wać nasze oso­bi­ste wnę­trze, świat naszych pla­nów i zamia­rów, ocze­ki­wań i ambi­cji. Świa­do­me ogra­ni­cza­nie wła­snych potrzeb, czę­sto nad­mier­nych, jest naj­lep­szą dro­gą do uzy­ska­nia wewnętrz­ne­go poko­ju i har­mo­nii. W tym świe­tle zasta­nów­my się, z cze­go mogli­by­śmy zre­zy­gno­wać w Wiel­kim Poście, z jakim nało­giem wal­czyć, by zaosz­czę­dzo­ny­mi dobra­mi, ener­gią i cza­sem podzie­lić się z dru­gim czło­wie­kiem. To będzie rów­nież inwe­sty­cja we wła­sne czło­wie­czeń­stwo i chrze­ści­jań­stwo. (…) Podej­mu­jąc umar­twie­nia i uczyn­ki pokut­ne, czyń­my to z pogo­dą ducha, bo prze­cież na tej dro­dze odzy­sku­je­my ducho­wą wol­ność dzie­ci Bożych.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Wawel­skiej,
22 lute­go 2012 r.