Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bez dzieci nie ma przyszłości

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

„Geniusz kobie­ty” kry­je w sobie „śla­dy Boże­go zamy­słu”. Nie został więc przez kobie­tę wytwo­rzo­ny, ale dany jej, i to przez same­go Stwór­cę. Tyl­ko kobie­ta ma moż­li­wość uro­dze­nia dziec­ka i wykar­mie­nia go pier­sią.
Ostat­nio w mediach lan­su­je się kobie­tę, któ­ra wprost mówi, że nie lubi dzie­ci, bez naj­mniej­sze­go żalu i jakiej­kol­wiek skru­chy opo­wia­da o doko­na­nych abor­cjach, czy­li zabój­stwach popeł­nio­nych na nie­win­nych, bez­bron­nych nie­na­ro­dzo­nych swo­ich dzie­ciach. Wyno­sze­nie na pie­de­stał takich postaw, to dawa­nie złe­go przy­kła­du, wpro­wa­dza­nie zamie­sza­nia wśród ludzi. W tym przy­pad­ku mamy więc do czy­nie­nia ze złem zgor­sze­nia. (…).
Wro­gie nasta­wie­nie do macie­rzyń­stwa – któ­re prze­cież z woli Bożej jest prze­ja­wem „geniu­szu kobie­ty” – znie­chę­ca­nie kobiet do tego, by wyda­wa­ły na świat potom­stwo, bar­dzo źle odbi­je się na nas wszyst­kich. Już teraz sły­szy­my z ust przy­wód­ców nasze­go kra­ju, że nie ma dzie­ci, że sytu­acja demo­gra­ficz­na jest zła, trze­ba więc pod­nieść wiek eme­ry­tal­ny. Nagła­śnia­nie i rekla­mo­wa­nie posta­wy „nie lubię dzie­ci”, w sytu­acji, kie­dy struk­tu­ra demo­gra­ficz­na pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa, obja­wia­ją­ca się nie­do­sta­tecz­ną licz­bą dzie­ci, stwa­rza wszyst­kim Pola­kom bar­dzo poważ­ne pro­ble­my, jest hipo­kry­zją. n
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu, 1 mar­ca 2012 r.