Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nawróćcie się całym sercem

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Jezus sta­wia przed nami zada­nie głę­bo­kiej, wewnętrz­nej prze­mia­ny i mówi wyraź­nie, jaki mamy przy­jąć pro­gram i za czym mamy się opo­wie­dzieć. Mamy się nawró­cić. Bóg sam mówi nam – przez pro­ro­ka Joela – o co cho­dzi. „Nawróć­cie się do Mnie całym swym ser­cem, przez post i płacz, i lament. Roz­dzie­raj­cie jed­nak wasze ser­ca, a nie sza­ty! Nawróć­cie się do Pana, Boga wasze­go!” (Jl 2,12–13). Cho­dzi więc o powrót do źró­deł. Cho­dzi o powrót na dro­gę, któ­ra pro­wa­dzi do Boga, do praw­dzi­we­go życia. Łączy się to z pod­ję­ciem tru­du upo­rząd­ko­wa­nia naszych uczuć i pra­gnień, naszych wewnętrz­nych postaw i zewnętrz­nych zacho­wań, naszych rela­cji z Bogiem, z bliź­ni­mi i nami samy­mi. Nawró­ce­nie ma swój wymiar oso­bi­sty, ale tak­że wspól­no­to­wy. Zazna­cza to wyraź­nie Joel: „Dmij­cie w róg na Syjo­nie, zarządź­cie świę­ty post, ogło­ście zgro­ma­dze­nie. Zbierz­cie lud, zwo­łaj­cie świę­tą spo­łecz­ność, zgro­madź­cie star­ców, zbierz­cie dzie­ci i nie­mow­lę­ta” (Jl 2,15–16). Czy stać nas dzi­siaj na to, aby wyma­ga­nia Ewan­ge­lii wpro­wa­dzać w życie naszych rodzin i wspól­not, w zasa­dy nasze­go życia spo­łecz­ne­go?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Wawel­skiej,
22 lute­go 2012 r.