Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Aborcja = zabójstwo

Życiu zawsze tak!
Zabijaniu zawsze nie!

Medy­cy­na, nauka jed­no­znacz­nie stwier­dzi­ła: życie czło­wie­ka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. To fakt nauko­wy, nie­pod­wa­żal­ny. Każ­dy powi­nien go znać: kato­lik, ate­ista, pra­wo­sław­ny, muzuł­ma­nin czy żyd.

Życie czło­wie­ka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, prze­rwa­nie tego życia, obo­jęt­nie w jaki spo­sób, obo­jęt­nie jaką meto­dą: czy to będzie tydzień po poczę­ciu (jak to czy­ni osła­wio­na „spi­ra­la”), mie­siąc czy pięć mie­się­cy po poczę­ciu, będzie to zawsze prze­rwa­nie, znisz­cze­nie życia czło­wie­ka, czy­li mówiąc krót­ko – zabój­stwo.
Zauważ­my, że do tego stwier­dze­nia, że abor­cja jest zabój­stwem czło­wie­ka docho­dzo­no nie na pod­sta­wie prze­ko­nań reli­gij­nych, ale na bazie fak­tu nauko­we­go i logicz­ne­go myśle­nia. Dodam, że abor­cja to zabój­stwo abso­lut­nie nie­win­ne­go i skraj­nie bez­bron­ne­go czło­wie­ka, jakim jest poczę­te, a jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko.
Żad­ne sta­no­wio­ne przez par­la­men­ty, czy sądy naj­wyż­sze pra­wo nie może zezwo­lić na bez­kar­ne zabi­ja­nie ludzi nie­na­ro­dzo­nych.
W mediach publicz­nych i komer­cyj­nych – przez ponad 20 lat „dys­ku­sji” nie poda­no defi­ni­cji abor­cji. W naszym tygo­dni­ku i mediach kato­lic­kich poda­wa­no je wie­lo­krot­nie. Podam ją jesz­cze raz.
Abor­cja to prze­rwa­nie życia czło­wie­ka w okre­sie od jego poczę­cia aż do dzie­wię­ciu mie­się­cy życia w łonie mat­ki!
Trze­ba z naci­skiem pod­kre­ślić, że dzie­ciom: 12-tygo­dnio­wym, pię­cio­mie­sięcz­nym, czy nawet rodzą­cym się już dzie­wię­cio­mie­sięcz­nym nie poda­je się w cza­sie abor­cji żad­nych środ­ków znie­czu­la­ją­cych!!!
Jak­że nie­rze­tel­ne są media publicz­ne, komer­cyj­ne, któ­re już przez ponad 20 lat „pseu­do­dy­sku­sji” nie zdą­ży­ły podać tych infor­ma­cji!
Korzy­staj­my regu­lar­nie sami i zachę­caj­my innych do korzy­sta­nia z pra­sy kato­lic­kiej, roz­gło­śni kato­lic­kich, tele­wi­zji TRWAM. Nie daj­my sobą mani­pu­lo­wać, nie daj­my się oszu­ki­wać!

Sta­ni­sław Kowal­ski

Zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą www.pro-life.pl