Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bł. Jan Paweł II i Ojciec Święty Benedykt XVI w obronie życia

Dawcą życia jest Bóg

fot. G. Gałaz­ka

Miłość do wszyst­kich ludzi, jeśli jest szcze­ra, spon­ta­nicz­nie wyra­ża się w pre­fe­ren­cyj­nej tro­sce o naj­słab­szych i naj­bied­niej­szych. W tym kon­tek­ście sytu­uje się tro­ska Kościo­ła o rodzą­ce się życie, naj­bar­dziej kru­che, naj­bar­dziej zagro­żo­ne przez ego­izm doro­słych i wypa­czo­ne sumie­nia. Kościół nie­zmien­nie potwier­dza to, co oświad­czył Sobór Waty­kań­ski II odno­śnie do prze­ry­wa­nia cią­ży i wszel­kie­go naru­sza­nia poczę­te­go życia: Życie nale­ży chro­nić z naj­więk­szą tro­ską od same­go poczę­cia.

Bene­dykt XVI, 27.11.2010

Nale­ży dawać kon­kret­ne świa­dec­two, że posza­no­wa­nie życia jest pierw­szym warun­kiem spra­wie­dli­wo­ści, któ­ry powi­nien być speł­nio­ny. Tyl­ko na tym zasa­dza się naj­głęb­sza i naj­więk­sza jed­ność rodza­ju ludz­kie­go, że każ­da ludz­ka isto­ta reali­zu­je jedy­ny plan Boży, każ­dy wywo­dzi się z tej samej stwór­czej myśli Boga. Jest zatem zro­zu­mia­łe, dla­cze­go Biblia mówi, że ten kto pro­fa­nu­je czło­wie­ka, pro­fa­nu­je wła­sność Boga (por. Rdz 9,5).

Bene­dykt XVI, 12.05.2008

Walcz­cie, aby każ­de­mu czło­wie­ko­wi przy­zna­no pra­wo do naro­dze­nia się… Nie znie­chę­caj­cie się trud­no­ścia­mi, sprze­ci­wa­mi czy nie­po­wo­dze­nia­mi, jakie może­cie spo­tkać na tej dro­dze. Cho­dzi o czło­wie­ka i nie moż­na w tej sytu­acji zamy­kać się w bier­nej rezy­gna­cji. Jako Namiest­nik Chry­stu­sa, Wcie­lo­ne­go Sło­wa Boże­go, mówię Wam: pokła­daj­cie wia­rę w Bogu, Stwo­rzy­cie­lu i Ojcu każ­dej ludz­kiej isto­ty. Ufaj­cie też czło­wie­ko­wi, stwo­rzo­ne­mu na obraz i podo­bień­stwo Boże i powo­ła­ne­mu, by być dziec­kiem Bożym. W Chry­stu­sie Zmar­łym i Zmar­twych­wsta­łym spra­wa czło­wie­ka otrzy­ma­ła już swój osta­tecz­ny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!

Bł. Jan Paweł II,
Rzym, 26.02.1979

Nigdzie indziej Bóg nie uobec­nia się we wła­ści­wym sobie dzia­ła­niu wobec czło­wie­ka tak rady­kal­nie i nigdzie indziej nie ujaw­nia się wobec czło­wie­ka tak nama­cal­nie, jak w swo­im stwór­czym dzia­ła­niu, czy­li jako Daw­ca daru życia ludz­kie­go. Stąd sto­su­nek do daru życia jest wykład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem auten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Boga i do czło­wie­ka, czy­li wykład­ni­kiem i spraw­dzia­nem auten­tycz­nej reli­gij­no­ści i moral­no­ści.

Bł. Jan Paweł II,
Czę­sto­cho­wa, 19.06.1983

Czło­wie­kiem jest rów­nież nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko: co wię­cej, Chry­stus w spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­ny utoż­sa­mia się z „naj­mniej­szy­mi”; jak więc moż­na nie widzieć szcze­gól­nej Jego obec­no­ści w isto­cie jesz­cze nie naro­dzo­nej, spo­śród wszyst­kich istot praw­dzi­wie naj­mniej­szej, naj­słab­szej, pozba­wio­nej jakie­go­kol­wiek środ­ka obro­ny, nawet gło­su, któ­ra nie może pro­te­sto­wać prze­ciw cio­som godzą­cym w jej naj­bar­dziej pod­sta­wo­we pra­wa.

Bł. Jan Paweł II, Rzym, 28.01.1980