Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Każdy człowiek ma prawo do Życia – każde poczęte dziecko także!


Ser­ce czło­wie­ka zaczy­na bić w 3. tygo­dniu od poczę­cia. Obok EKG zare­je­stro­wa­ne w 8. tygo­dniu życia.
(L. Stern, J. Lind, E. Kaplan: „Direct Human Foetal Elec­tro­car­dio­gra­phy” Biol. Neo­nat. nr 3/1961)


 Mózg dziec­ka zaczy­na się kształ­to­wać od 3. tygo­dnia po poczę­ciu. Powy­żej zapis fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych (EEG) doko­na­ny w 6. tygo­dniu życia dziec­ka.
(W. Bor­kow­ski, R. Bern­ste­in: „Elec­tro­en­ce­pha­lo­gra­phy of the Fetus” Neu­ro­lo­gy nr 5/1955)
 Wier­ny rysu­nek dziec­ka ok. 3 mie­sią­ce od poczę­cia
(„Eve­ry­one bio­gra­phy” Human Life  Inter­na­tio­nal, Geither­burg USA, 1986)