Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Naukowcy, lekarze

Od poczęcia człowiek

Naukow­cy, leka­rze
Życie czło­wie­ka roz­po­czy­na się w momen­cie poczę­cia. To fakt bio­lo­gicz­ny, medycz­ny, nie­pod­wa­żal­ny. Przy­ję­cie do wia­do­mo­ści tego fak­tu powin­no u każ­de­go, nie­za­leż­nie od wyzna­wa­ne­go świa­to­po­glą­du, pro­wa­dzić do bez­wa­run­ko­we­go sza­cun­ku wobec życia każ­dej poczę­tej isto­ty ludz­kiej.
Poni­żej poda­no wypo­wie­dzi naukow­ców i leka­rzy pocho­dzą­ce z róż­nych publi­ka­cji.
Prof. dr med. J. Lejeu­ne (b. kie­row­nik Kate­dry Gene­ty­ki na Uni­wer­sy­te­cie im. R. Descar­te­sa w Pary­żu): „Dzię­ki nad­zwy­czaj­ne­mu postę­po­wi tech­ni­ki wtar­gnę­li­śmy do pry­wat­ne­go życia pło­du (…) Przy­ję­cie za pew­nik fak­tu, że po zapłod­nie­niu powsta­ła nowa isto­ta ludz­ka nie jest już spra­wą upodo­bań czy opi­nii. Ludz­ka natu­ra tej isto­ty od chwi­li poczę­cia do sta­ro­ści nie jest meta­fi­zycz­nym twier­dze­niem, z któ­rym moż­na się spie­rać, ale zwy­kłym fak­tem doświad­czal­nym”.
(„Wie­dza i Życie” nr 11 z 1986, s. 8)
Prof. dr hab. med. R. Kli­mek (dyrek­tor Gine­ko­lo­gii i Położ­nic­twa AM w Kra­ko­wie, czło­nek Komi­te­tu Nauko­we­go Świa­to­wej Fede­ra­cji Gine­ko­lo­gów, były prze­wod­ni­czą­cy Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Gine­ko­lo­gicz­ne­go): „Czło­wiek roz­po­czy­na swo­je ist­nie­nie z chwi­lą połą­cze­nia się plem­ni­ka i komór­ki jajo­wej w zygo­tę jako nowy układ bio­lo­gicz­ny”.
(mat. z Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji
„Abor­cja – Przy­czy­ny, następ­stwa”, tera­pia, 2004, s. 40)
Prof. dr med. K. Janic­ki (red.): „Roz­wój dziec­ka zaczy­na się już w chwi­li jego poczę­cia”.
(„Porad­nik Domo­wy”, Wydaw­nic­two Lekar­skie PZWL,
War­sza­wa 2006, s. 202)
Prof. dr hab. med. J. Rosz­kow­ski: „Życie czło­wie­ka nie zaczy­na się z chwi­lą naro­dzin, ale od momen­tu poczę­cia”.
(„Baby boom – bez­płat­ny porad­nik dla rodzi­ców
małych i dużych dzie­ci”,
mie­sięcz­nik, wrze­sień 2008, s. 31)
Dr med. A. Mar­ci­nek: „Połą­cze­nie komór­ki jajo­wej i plem­ni­ka, czy­li game­ty mat­czy­nej i ojcow­skiej daje począ­tek odręb­ne­mu życiu. W wyni­ku zapłod­nie­nia powsta­je w peł­ni gene­tycz­nie ufor­mo­wa­ny nowy czło­wiek, któ­re­go roz­wój doko­nu­je się w cza­sie życia ludz­kie­go. Tak więc embrion, płód, nowo­ro­dek, nie­mow­lę, dziec­ko, doro­sły, sta­rzec to okre­śle­nia poszcze­gól­nych eta­pów roz­wo­ju życia czło­wie­ka”.
(cyt za: „Służ­ba Życiu. Zeszy­ty Pro­ble­mo­we”, nr I/2008, s. 2)