Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polacy są za ochroną życia człowieka

Wiel­kie media w Pol­sce i w świe­cie poda­ją czę­sto wyni­ki zma­ni­pu­lo­wa­nych, czy wręcz sfał­szo­wa­nych ankiet, son­da­ży nt. pro­ble­ma­ty­ki obro­ny życia czło­wie­ka. Mani­pu­la­cje pole­ga­ją na odpo­wied­niej kon­struk­cji pytań zada­wa­nych ankie­to­wa­nym czy dobo­rze grup ankie­to­wa­nych osób.
Poniż­sze wyni­ki ankiet, son­da­ży, któ­re wyka­zu­ją spo­łecz­ne popar­cie dla obro­ny życia są czę­sto prze­mil­cza­ne.
Poni­żej przy­to­czę kil­ka wyni­ków, któ­re jed­no­znacz­nie wyka­zu­ją, że zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków jest za ochro­ną życia czło­wie­ka.
W 1990 roku Sejm RP zarzą­dził kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne nt. pra­wa do życia dla poczę­tych dzie­ci. W stycz­niu 1991 ogło­szo­no ofi­cjal­ne wyni­ki: z 1 710 976 pisem­nych odpo­wie­dzi 1 527 000, czy­li 89 proc., było za pra­wem do życia!
W latach 2006–2007 pod­ję­to pró­bę umoc­nie­nia, dopre­cy­zo­wa­nia kon­sty­tu­cyj­nej ochro­ny życia czło­wie­ka poprzez uzu­peł­nie­nie 38. art. Kon­sty­tu­cji RP o sło­wa: „od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci”. 13 kwiet­nia 2007 roku w Sej­mie nie uda­ło się prze­gło­so­wać tego wzmoc­nie­nia ochro­ny życia. Według ofi­cjal­ne­go pisma z Kan­ce­la­rii Sej­mu RP, do 16 kwiet­nia 2007 roku wpły­nę­ło 508 683 pod­pi­sów pod ape­lem o wpro­wa­dze­nie do Kon­sty­tu­cji RP zapi­su gwa­ran­tu­ją­ce­go ochro­nę życia czło­wie­ka od momen­tu poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Prze­ciw­ko takie­mu zapi­so­wi do Kan­ce­la­rii Sej­mu wpły­nę­ły listy pod­pi­sa­ne łącz­nie przez 1987 osób.
Według son­da­żu Pol­skiej Gru­py Badaw­czej (luty 2007 r.) zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków popie­ra­ła pro­jekt zapi­sa­nia w Kon­sty­tu­cji RP pra­wa każ­de­go czło­wie­ka do życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Za takim pra­wem opo­wie­dzia­ło się 52,4 proc. bio­rą­cych udział w bada­niu, wobec 33,3 proc. mają­cych prze­ciw­ne zda­nie.
20 mar­ca 2010 r. dzien­nik „Rzecz­po­spo­li­ta” ogło­sił wyni­ki ogól­no­pol­skie­go son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez GfK Polo­nia; za abor­cją bez ogra­ni­czeń (czy­li de fac­to za „sta­rą” abor­cyj­ną usta­wą z 27 kwiet­nia 1956 r.) opo­wie­dzia­ło się tyl­ko 5 proc. (słow­nie: pięć pro­cent) ankie­to­wa­nych.
Naj­now­sze bada­nia opi­nii publicz­nej, prze­pro­wa­dzo­ne na repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie Pola­ków przez ośro­dek IQS we wrze­śniu 2010 r. na zle­ce­nie Fun­da­cji Pro, ponow­nie wyka­zu­ją trwa­łą zmia­nę men­tal­no­ści spo­łecz­nej w kwe­stii obro­ny życia czło­wie­ka od poczę­cia, jaka doko­na­ła się w naszym kra­ju w ostat­nich dwóch deka­dach. W bada­niach tych 88 proc. ankie­to­wa­nych uzna­ło za pew­nik, że życie ludz­kie zaczy­na się w chwi­li poczę­cia, zaś 90 proc. zgo­dzi­ło się ze stwier­dze­niem, że dziec­ko przed naro­dzi­na­mi ma bez­wa­run­ko­we pra­wo do życia. 83 proc. ankie­to­wa­nych uwa­ża­ło, że cho­ro­ba, nawet poważ­na, nie ogra­ni­cza niczy­je­go pra­wa do życia.
Na stro­nie inter­ne­to­wej „Gaze­ty Wybor­czej” (14 grud­nia 2010 r.) pre­zen­to­wa­ne są wyni­ki son­da­żu: „Jak oce­niasz in vitro”, któ­ry trwa od paź­dzier­ni­ka tego roku:
65% – Jestem prze­ciw­ko meto­dzie in vitro (34 359 gło­sów)
30% – Powin­no być powszech­nie dostęp­ne i w cało­ści refun­do­wa­ne (15 744)
3% – Refun­da­cja powin­na być naj­wy­żej czę­ścio­wa (1 466)
3% – In vitro nie powin­no być refun­do­wa­ne, ale dostęp­ne (1 426).
Licz­ba odda­nych gło­sów: 52995.
Bli­sko trzy­dzie­stu orga­ni­za­cjom pro­abor­cyj­nym, zaan­ga­żo­wa­nym w zbie­ra­nie pod­pi­sów pod pro­jek­tem usta­wy o szer­szym „dostę­pie” do abor­cji, nie uda­ło się zebrać wyma­ga­nych 100 tysię­cy pod­pi­sów! Licz­ba 30 tysię­cy zebra­nych pod­pi­sów przez orga­ni­za­to­rów akcji „Tak dla kobiet” dys­po­nu­ją­cych ogrom­ny­mi środ­ka­mi finan­so­wy­mi poka­zu­je, jak nie­wiel­kie jest popar­cie dla abor­cji w Pol­sce. Dla porów­na­nia, na wio­snę ubie­głe­go roku śro­do­wi­ska pro-life zebra­ły 600 tysię­cy pod­pi­sów w cią­gu zale­d­wie dwóch tygo­dni.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie:http://wyborcza.pl/1,76842,8526553,Wyklete_in_vitro.html

zesta­wił Anto­ni Zię­ba