Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czas łaski

ks. abp Józef Micha­lik

Tro­ska o atmos­fe­rę wewnętrz­ną Kościo­ła spo­czy­wa na każ­dym z nas i na nas wszyst­kich. Widzi­my, jak pla­no­wo ata­ko­wa­ny jest dziś Kościół przez róż­ne śro­do­wi­ska liber­tyń­skie, ate­istycz­ne i masoń­skie. Nie oszczę­dza­ją Kościo­ła libe­ral­ne tele­wi­zje i takież pisma. Nawet rzą­do­we insty­tu­cje, niby pro­mu­jąc plu­ra­lizm medial­ny, ostat­nio zdy­skry­mi­no­wa­ły kato­lic­ką tele­wi­zję, co na szczę­ście budzi świa­do­mość naro­du. Jesz­cze bar­dziej nie­bez­piecz­ne są roz­ła­my wewnątrz Kościo­ła, ujaw­nia­ją­ce nawet wśród duchow­nych nie­po­słu­szeń­stwo prze­ło­żo­nym i paste­rzom. To jest bole­sne, ale trze­ba o tym mówić i zachę­cać się wza­jem­nie do zwy­czaj­nej poko­ry w duchu posłu­szeń­stwa Kościo­ło­wi, Papie­żo­wi i paste­rzom, któ­rzy sta­wia­ją nie­kie­dy wyma­ga­nia trud­ne, ale zgod­ne z Ewan­ge­lią i dla­te­go twór­cze.
Wiel­ki Post to przede wszyst­kim czas łaski i wiel­kie­go miło­sier­dzia Boże­go dla nas wszyst­kich. Niech w rodzi­nach nie zabrak­nie modli­twy za emi­gran­tów i prze­by­wa­ją­cych poza gra­ni­ca­mi Ojczy­zny. (…) Wspie­raj­my ich szcze­rą, życz­li­wą miło­ścią w pod­trzy­my­wa­niu wia­ry i poczu­ciu god­no­ści mimo prze­ży­wa­nych tru­dów.
Frag­ment Listu paster­skie­go na I Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, 26 lute­go 2012 r.