Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Geniusz kobiety

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Gdy kobie­ta wła­ści­wie wyko­rzy­stu­je swój „geniusz”, powsta­ją dzie­ła o ogrom­nym zna­cze­niu dla całe­go spo­łe­czeń­stwa. I nie cho­dzi tu tyl­ko o wiel­kie odkry­cia nauko­we, któ­rych doko­nu­ją kobie­ty, czy też osią­gnię­cia w pra­cy zawo­do­wej, ale cho­dzi przede wszyst­kim o pra­cę wyko­ny­wa­ną przez nią wewnątrz rodzi­ny. Pra­ca ta – pisze papież w Liście do rodzin – powin­na być grun­tow­nie dowar­to­ścio­wa­na. Trud każ­dej kobie­ty zwią­za­ny z wyda­niem na świat dziec­ka, z jego pie­lę­gno­wa­niem, kar­mie­niem, wycho­wa­niem, zwłasz­cza w pierw­szych latach, jest tak wiel­ki, że nie może mu dorów­nać żad­na pra­ca zawo­do­wa.
Nie­ste­ty, to poświę­ce­nie kobie­ty dla rodzi­ny, a nawet samo mał­żeń­stwo, przed­sta­wia­ne jest, i to nie tyl­ko przez róż­ne­go rodza­ju ugru­po­wa­nia femi­ni­stek, jako coś, co kobie­tę ogra­ni­cza, a wręcz uwa­ża­ne jest za coś złe­go. Nato­miast Jan Paweł II tak wypo­wia­da się na ten temat: Jeśli to „słu­że­nie” urze­czy­wist­nia się w spo­sób wol­ny, ze wza­jem­no­ścią i miło­ścią, jeśli wyra­ża praw­dzi­wą „kró­lew­skość” oso­by ludz­kiej – to dopusz­czal­ne jest, bez nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji dla kobie­ty, tak­że pew­ne zróż­ni­co­wa­nie zadań, pod warun­kiem, że nie jest ono narzu­co­ne, ale wypły­wa ze spe­cy­fi­ki bycia męż­czy­zną i kobie­tą (List do kobiet, 11). Nasz Bło­go­sła­wio­ny z uzna­niem i sza­cun­kiem wyra­ża się o kobie­cie korzy­sta­ją­cej ze swe­go „geniu­szu” zgod­nie z wolą Pana Boga.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu, 1 mar­ca 2012 r.