Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nawrócić nas może tylko Bóg

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Budo­wa­nie wia­ry­god­ne­go wize­run­ku Kościo­ła, któ­ry był­by otwar­tym domem dla wszyst­kich, musi­my zacząć od nas samych, od oso­bi­ste­go nawró­ce­nia. Nie nawró­ci­my się sami, o wła­snych siłach. (…) Dla­te­go powin­ni­śmy otwo­rzyć się na przy­ję­cie Boże­go sło­wa, Boże­go prze­ba­cze­nia i Bożej miło­ści. W tym kon­tek­ście, w ramach wiel­ko­post­ne­go rachun­ku sumie­nia, zadaj­my sobie bar­dzo oso­bi­ste pyta­nia: jakie miej­sce w naszym życiu zaj­mu­je codzien­na modli­twa? Czy jest uprzy­wi­le­jo­wa­nym cza­sem spo­tka­nia z naszym Stwór­cą i Panem, któ­ry nada­je sens wszyst­kie­mu, czy też pozo­sta­je na mar­gi­ne­sie innych spraw, spo­tkań i zajęć? Czy Eucha­ry­stia, zwłasz­cza nie­dziel­na, jest rze­czy­wi­ście źró­dłem i szczy­tem nasze­go życia chrze­ści­jań­skie­go? Czy i jak korzy­sta­my z sakra­men­tu pojed­na­nia, zda­jąc sobie spra­wę z wła­snych grze­chów, nie­wier­no­ści i sła­bo­ści? Czy sko­rzy­sta­my z szan­sy wiel­ko­post­nych reko­lek­cji, by zain­we­sto­wać w oso­bi­stą for­ma­cję ducho­wą i moral­ną? A może uczest­nic­two w Dro­dze Krzy­żo­wej czy Gorz­kich Żalach mogło­by nam pomóc, byśmy bar­dziej zbli­ży­li się do Jezu­sa cier­pią­ce­go i umie­ra­ją­ce­go dla nasze­go zba­wie­nia?

Frag­ment Sło­wa paster­skie­go Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na Wiel­ki Post 2012 roku