Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawo sumienia

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Abor­cja zawsze jest zabój­stwem. Zabój­stwem doko­na­nym na maleń­kim, bez­bron­nym i nie­win­nym dziec­ku przed jego uro­dze­niem. I nie­za­leż­nie od śro­do­wi­ska, w jakim znaj­du­je się dziec­ko – czy to jest orga­nizm mat­ki, czy labo­ra­to­rium, w któ­rym prze­cho­wy­wa­ny jest embrion – zawsze mamy do czy­nie­nia z mor­dem nie­win­nej isto­ty ludz­kiej.
Prze­ra­ża nas fakt, że czło­wiek potra­fi być tak okrut­ny. Dla swo­ich zachcia­nek gotów jest zabi­jać tych, któ­rzy nic złe­go nie uczy­ni­li i któ­rzy nie mogą się sami bro­nić. Tym bar­dziej jest to prze­ra­ża­ją­ce, że doty­czy osób bar­dzo sobie bli­skich, tak jak jest to w przy­pad­ku mat­ki i jej dziec­ka.
(…) Jak moż­li­we jest doko­na­nie zbrod­ni na nie­win­nym dziec­ku, sko­ro czło­wiek został obda­rzo­ny przez Boga nie­zwy­kłym wewnętrz­nym gło­sem? Gło­sem, któ­ry poma­ga mu odróż­nić dobro od zła, któ­ry wyrzu­ca mu, gdy źle postę­pu­je.
Sobór Waty­kań­ski II naucza: W głę­bi sumie­nia czło­wiek odkry­wa pra­wo, któ­re­go sam sobie nie nakła­da, lecz któ­re­mu winien być posłusz­ny i któ­re­go głos wzy­wa­ją­cy go zawsze tam, gdzie potrze­ba, do miło­wa­nia i czy­nie­nia dobra a uni­ka­nia zła, roz­brzmie­wa w ser­cu naka­zem: czyń to, tam­te­go uni­kaj. Czło­wiek bowiem ma w swym ser­cu wypi­sa­ne przez Boga pra­wo [… ] (Gau­dium et spes, 16).
Ktoś mógł­by powie­dzieć, że jest to spra­wa, któ­ra doty­czy tyl­ko kato­li­ków czy chrze­ści­jan. Ale tak nie jest. W sumie­niu Bóg prze­ma­wia do każ­de­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas spo­tka­nia Rodzi­ny Radia Mary­ja
w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Aniel­skiej, Dąbro­wa Gór­ni­cza, 26 mar­ca 2012 roku