Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzina miejscem na miłość

ks. abp Józef Micha­lik

Ile razy ludzie wyszy­dza­ją rodzi­nę wie­lo­dziet­ną. Nazy­wa­ją pato­lo­gicz­ną. A to jest rodzi­na, któ­ra ma odwa­gę opo­wie­dzieć się prze­ciw­ko pato­lo­gii bra­ku miło­ści, bo brak miło­ści jest pato­lo­gią. To jest rodzi­na, któ­ra odważ­nie przyj­mu­je życie jako dar Boży i chce to życie wycho­wać. (…)
Trze­ba przy­wró­cić w rodzi­nie miej­sce na miłość i zaufa­nie. Do dziec­ka, ale i do sta­re­go ojca, czy mat­ki. To też jest obro­na życia. Jeśli się usu­nie miłość, jeśli rodzi­ce nie dają dziec­ku miło­ści, to wycho­wu­je je uli­ca i to jest dra­mat. (…) Nie­raz trze­ba zre­zy­gno­wać z szans na wzbo­ga­ce­nie się mate­rial­ne, jeśli odby­wa się kosz­tem oddzie­le­nia ojca od rodzi­ny. War­to i trze­ba razem pie­lę­gno­wać miłość do dziec­ka, mieć czas dla nie­go, na roz­mo­wę, wspól­ną modli­twę. Trze­ba mani­fe­sto­wać wier­ność Boże­mu pra­wu i mieć odwa­gę budzić sumie­nia. Nasza obec­ność i mar­sze przez Pol­skę, któ­re dzi­siaj się odby­wa­ją, to już jest zwy­cię­stwo, to już jest budze­nie sumie­nia. (…) Nie doko­na się to tyl­ko mówie­niem i mani­fe­sta­cją, bo sumie­nie budzi się pod krzy­żem Chry­stu­sa, przed ołta­rzem, w cza­sie reko­lek­cji i spo­wie­dzi.
Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas IV Prze­my­skie­go Mar­szu dla Życia i Rodzi­ny, 24 mar­ca 2012 r.