Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:
Dz 10,34a.37–43; Kol 3,1–4; J 20,1–9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pie­ro del­la Fran­ce­sca, Zmar­twych­wsta­nie

Pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, wcze­snym ran­kiem, gdy jesz­cze było ciem­no, Maria Mag­da­le­na uda­ła się do gro­bu i zoba­czy­ła kamień odsu­nię­ty od gro­bu. Pobie­gła więc i przy­by­ła do Szy­mo­na Pio­tra i do dru­gie­go ucznia, któ­re­go Jezus miło­wał, i rze­kła do nich: Zabra­no Pana z gro­bu i nie wie­my, gdzie Go poło­żo­no.
Wyszedł więc Piotr i ów dru­gi uczeń i szli do gro­bu. Bie­gli oni oby­dwaj razem, lecz ów dru­gi uczeń wyprze­dził Pio­tra i przy­był pierw­szy do gro­bu. A kie­dy się nachy­lił, zoba­czył leżą­ce płót­na, jed­nak­że nie wszedł do środ­ka.
Nad­szedł potem tak­że Szy­mon Piotr, idą­cy za nim. Wszedł on do wnę­trza gro­bu i ujrzał leżą­ce płót­na oraz chu­s­tę, któ­ra była na Jego gło­wie, leżą­cą nie razem z płót­na­mi, ale oddziel­nie zwi­nię­tą na jed­nym miej­scu. Wte­dy wszedł do wnę­trza tak­że i ów dru­gi uczeń, któ­ry przy­był pierw­szy do gro­bu. Ujrzał i uwie­rzył. Dotąd bowiem nie rozu­mie­li jesz­cze Pisma, któ­re mówi, że On ma powstać z mar­twych.
Roz­wa­ża­nie
To był pierw­szy dzień tygo­dnia. Maria Mag­da­le­na, Piotr i Jan, i jesz­cze inni zoba­czy­li pusty grób. I uwie­rzy­li, że Pan zmar­twych­wstał. To był pierw­szy taki dzień: z naj­głęb­sze­go roz­cza­ro­wa­nia weszli w świat wia­ry, któ­rej nic nie zła­mie. Ten dzień nigdy już się dla nich nie skoń­czył. Wia­ra w zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa zawsze roz­po­czy­na nowy dzień. Oby nie zaciem­ni­ły go chmu­ry nie­wia­ry, znu­że­nia i znie­cier­pli­wie­nia. Oby Pan spra­wił, że ten dzień się nie skoń­czy aż do ostat­nich naszych dni.

rs