Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Święty Józef

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Ewan­ge­lie nie­wie­le nam mówią o Józe­fie. Są pod tym wzglę­dem nie­zwy­kle oszczęd­ne. Nie zamiesz­cza­ją ani jed­ne­go jego sło­wa. Ale prze­cież z ewan­ge­licz­nych wyda­rzeń, w któ­rych uczest­ni­czył, może­my dokład­nie zre­kon­stru­ować jego oso­bo­wość oraz ducho­wą syl­wet­kę. Na pew­no był czło­wie­kiem nad­zwy­czaj­nym, sko­ro został Oblu­bień­cem nad­zwy­czaj­nej oso­by, Maryi, i sko­ro posta­no­wi­li iść razem przez życie. (…)
Ale na począt­ku dzie­jów pięk­nej miło­ści Józe­fa cze­ka­ło trud­ne doświad­cze­nie. „Po zaślu­bi­nach (…), wpierw nim zamiesz­ka­li razem, [Mary­ja] zna­la­zła się brze­mien­ną za spra­wą Ducha Świę­te­go” (Mt 1,18). Może­my sobie tyl­ko wyobra­zić, co prze­ży­wał. Nie wie­dział prze­cież, jak bar­dzo sam Bóg wkro­czył w życie Maryi i jak bar­dzo zmie­ni­ło to ich wspól­ny pro­jekt życia. (…) Odtąd będzie zawsze z Nią i z Jej Dzie­cię­ciem powie­rzo­nym jego opie­ce. Będzie z Nimi w Betle­jem. Będzie strzegł Ich bez­pie­czeń­stwa, szu­ka­jąc schro­nie­nia w Egip­cie. Będzie pra­co­wał na utrzy­ma­nie Świę­tej Rodzi­ny w Naza­re­cie. Stwo­rzy kli­mat praw­dzi­wej rodzi­ny, w któ­rym Jezus będzie wzra­stał w mądro­ści i latach oraz w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2, 52).
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość św. Józe­fa, 18 mar­ca 2012 r.