Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźmy stróżami życia

Z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Życia, przy­pa­da­ją­ce­go w przed­dzień litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, dnia 22 mar­ca br. w gma­chu Rady Mia­sta Kra­ko­wa zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła kon­fe­ren­cja poświę­co­na obro­nie życia ludz­kie­go. Spo­tka­nia, zwią­za­ne z tą jak­że waż­ną pro­ble­ma­ty­ką pro­mo­wa­ną przez śro­do­wi­ska pro-life, mają stać się już dorocz­ną tra­dy­cją Samo­rzą­du Kra­kow­skie­go w ramach ofi­cjal­nych obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Życia. Zapew­niał o tym zebra­nych Józef Plich, wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Kra­ko­wa, pod któ­re­go patro­na­tem w kon­fe­ren­cji wzię­li udział: poseł na Sejm RP Bar­ba­ra Bubu­la, dr inż. Anto­ni Zię­ba, współ­or­ga­ni­za­tor Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci i dr med. Maria Szcza­wiń­ska.
Usta­no­wio­ny decy­zją Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z 27 sierp­nia 2004 roku, Naro­do­wy Dzień Życia powi­nien stać się oka­zją do ogól­no­pol­skiej reflek­sji nad odpo­wie­dzial­no­ścią władz pań­stwo­wych, spo­łe­czeń­stwa i opi­nii publicz­nej za ochro­nę i bez­wa­run­ko­wy sza­cu­nek dla życia każ­de­go czło­wie­ka od chwi­li jego poczę­cia. Winien stać się dniem soli­dar­no­ści spo­łecz­nej i zachę­tą, aby podej­mo­wać wspól­ne dzia­ła­nia zwią­za­ne z auten­tycz­nym dobrem pol­skich rodzin i ich kon­dy­cją mate­rial­ną.
W duchu bez­spor­ne­go pra­wa do życia, poseł Bar­ba­ra Bubu­la przed­sta­wi­ła plan dzia­łań powsta­łe­go w listo­pa­dzie 2011 roku Par­la­men­tar­ne­go Zespo­łu na rzecz Ochro­ny Życia i Rodzi­ny z udzia­łem 91 par­la­men­ta­rzy­stów (82 posłów i 9 sena­to­rów), popie­ra­ją­ce­go wszel­kie dzia­ła­nia legi­sla­cyj­ne w obro­nie życia, zdro­wia, edu­ka­cji itd. Z ini­cja­ty­wy dr. inż. Anto­nie­go Zię­by zapre­zen­to­wa­no film doku­men­tal­ny Od poczę­cia czło­wiek. Zna­ny w całym kra­ju obroń­ca życia przed­sta­wił aktu­al­ne zada­nia zmie­rza­ją­ce do pozy­tyw­ne­go oddzia­ły­wa­nia na opi­nię publicz­ną, na wzrost świa­do­mo­ści spo­łecz­nej na grun­cie pro­mo­wa­nia sze­ro­ko poję­tej cywi­li­za­cji życia, a gine­ko­log Maria Szcza­wiń­ska przed­sta­wi­ła wspa­nia­ły refe­rat na temat Tro­ski o życie i zdro­wie dziec­ka w okre­sie pre­na­tal­nym.

Boże­na Weber