Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obszar nowego życia

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Zgi­na­my kola­no przed Jezu­sem, bo jest On praw­dzi­wym Bogiem i czło­wie­kiem. Zgi­na­my przed Nim kola­no, bo jest naszym Panem i Zba­wi­cie­lem. On wkro­czył w naszą trud­ną histo­rię grze­chu i nie­pra­wo­ści, aby przez swo­ją okrut­ną śmierć krzy­żo­wą i zmar­twych­wsta­nie wypro­wa­dzić nas z kra­iny śmier­ci oraz wpro­wa­dzić w obszar nowe­go życia, któ­re się nigdy nie skoń­czy.
Klu­czem do zro­zu­mie­nia wyda­rzeń Wiel­kie­go Tygo­dnia jest miłość. Nie­po­ję­ta miłość Boga, któ­ry tak „umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne” (J 3,16). Jezu­so­wi nikt nie ode­brał życia. Nikt nie miał nad Nim takiej wła­dzy. Jezus dał swo­je życie, aby­śmy my – Jego ucznio­wie – mie­li życie i mie­li je w obfi­to­ści (por. J 10,10).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą,
Kate­dra Wawel­ska, 1 kwiet­nia 2012 r.