Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Życie zgodne z wiarą

ks. abp Józef Micha­lik

Każ­dy kapłan jest wzię­ty z ludu i dla ludu usta­no­wio­ny, aby przez wia­rę pro­wa­dzić ludzi do Boga, do zba­wie­nia, do zre­ali­zo­wa­nia tej nadziei oglą­da­nia Chry­stu­sa i Ojca – w wiecz­no­ści, na zawsze. Tę posłu­gę w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem-Arcy­ka­pła­nem reali­zu­je każ­dy biskup. Gło­si wia­rę, budzi sumie­nia, poma­ga roze­znać dobro i zło, udzie­la sakra­men­tów, odpusz­cza grze­chy i kar­mi wie­rzą­cych pokar­mem Chry­stu­so­we­go Cia­ła. Istot­nym zada­niem kapła­na i bisku­pa jest bra­nie odpo­wie­dzial­no­ści za grze­chy jego ludu. (…) Wśród pod­sta­wo­wych prawd wia­ry jest praw­da o Bogu – miło­sier­nym Ojcu, o Jezu­sie Chry­stu­sie-Zba­wi­cie­lu. Jest tak­że praw­da o życiu wiecz­nym, któ­re osią­gnie­my dzię­ki wie­rze i życiu zgod­nym z wia­rą.
Frag­ment kaza­nia wygło­szo­ne­go na pogrze­bie śp. bp. Edwar­da Mater­skie­go, 29 mar­ca 2012 r.