Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (20)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Pan Jezus Zmartwychwstały przyszedł do uczniów i rzekł do nich: „Pokój wam”… przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi” (Łk 24,40).
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego przypomina tę scenę. Promienie czerwony i jasny mówią o krwi i wodzie, które wypłynęły z boku Chrystusowego. Na rękach i stopach uwielbionego ciała są ślady gwoździ. Pan Jezus wciąż przypomina o swej miłosiernej miłości, o śmierci na krzyżu, przez którą przyniósł nam zbawienie.
Św. Jan pisze: „mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 1–2).
Jaka jest odpowiedź uczniów Chrystusa na Jego miłosierną miłość? Jaka winna być odpowiedź małżonków, rodziny? Św. Piotr, przemawiając do ludu, dał świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, a potem wezwał słuchaczy: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” (Dz 3,19). Gdy pokutujemy i nawracamy się, otwieramy się na zbawczą moc Miłosierdzia Bożego.
Św. Jan tę samą prawdę przedstawia w takich słowach: „Kto mówi Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy” (1 J 2,4).
W życiu – każdy z nas potrzebuje Chrystusowych słów: „Pokój wam”. Jest wiele sytuacji w małżeństwie i rodzinie, które są pełne niepokoju, obaw, napięć, nieufności. Potrzebne jest Chrystusowe słowo, któremu towarzyszy Jego moc. Pan Jezus nie tylko pociesza, ale daje łaskę pokoju w sercu oraz łaskę zgody i miłości między ludźmi.
Dar pokoju owocuje w nas i między nami, jeśli naszą odpowiedzią będzie realizacja wezwania św. Piotra: „pokutujcie i nawróćcie się” oraz słów św. Pawła Apostoła, który przypomina, że nie wystarczy powtarzać „Znam Go”, ale trzeba zachowywać Boże przykazania: „Kto zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała” (1 J 2,5).
„Rodzice… mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci” (bł. Jan Paweł II, Łowicz, 14 czerwca 1999 r.).
Propozycja postanowienia
Co to znaczy „znam Pana Jezusa”? Co czynię, by współmałżonek, dzieci, lepiej, głębiej, osobiście poznały Zbawiciela? Jaki jest związek między: „znam Go” a „zachowuj przykazania”?