Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół potrafi przezwyciężyć trudności

ks. abp Józef Micha­lik

Kościół w Pol­sce czu­je, że potra­fi sta­wić czo­ło trud­no­ściom i wyzwa­niom nowej epo­ki histo­rycz­nej – jak­że nie­kie­dy dziw­nej i agre­syw­nej w pro­mo­wa­niu destruk­cyj­nych zasad, ponie­waż Kościół wie, że może ufać kapła­nom, wie, że kapła­ni utoż­sa­mia­ją się z Ewan­ge­lią i z naucza­niem Kościo­ła, wie, że w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści nie apro­bu­ją oni ani wysko­ków, ani upad­ków kapłań­skie­go życia. Kościół potra­fi prze­zwy­cię­żyć trud­no­ści, bo ufa też kato­li­kom świec­kim, któ­rzy sta­ną przy nas w naj­trud­niej­szych momen­tach wybra­nej kapłań­skiej służ­by, bo oni dobrze zna­ją nasze życie, wie­dzą, że nie oszu­ku­je­my ani ich, ani sie­bie. Zwy­cię­stwo będzie po stro­nie naszej jed­no­ści, bo tam gdzie dwóch albo trzech gro­ma­dzi się w imię Pana Jezu­sa, tam On jest pośród nich. Chry­stus i Duch Świę­ty są naszą zwy­cię­ską nadzie­ją. Ducho­wość Maryj­na pol­skie­go kapła­na i pol­skie­go ludu pomo­że nam przy­jąć dary Wie­czer­ni­ka, któ­re ofia­ru­je­my powie­rzo­nym nam ludziom.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Archi­ka­te­drze Prze­my­skiej
w Wiel­ki Czwar­tek, 5 kwiet­nia 2012 r.