Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA:
Dz 3,13–15.17–19; 1 J 2,1–5a; Łk 24,35–48

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Ucznio­wie opo­wia­da­li, co ich spo­tka­ło w dro­dze, jak pozna­li Jezu­sa przy łama­niu chle­ba.
A gdy roz­ma­wia­li o tym, On sam sta­nął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!
Zatrwo­żo­nym i wylę­kłym zda­wa­ło się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Cze­mu jeste­ście zmie­sza­ni i dla­cze­go wąt­pli­wo­ści budzą się w waszych ser­cach? Popa­trz­cie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknij­cie się Mnie i prze­ko­naj­cie: duch nie ma cia­ła ani kości, jak widzi­cie, że Ja mam. Przy tych sło­wach poka­zał im swo­je ręce i nogi.
Lecz gdy oni z rado­ści jesz­cze nie wie­rzy­li i peł­ni byli zdu­mie­nia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedze­nia? Oni poda­li Mu kawa­łek pie­czo­nej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: To wła­śnie zna­czy­ły sło­wa, któ­re mówi­łem do was, gdy byłem jesz­cze z wami: Musi się wypeł­nić wszyst­ko, co napi­sa­ne jest o Mnie w Pra­wie Moj­że­sza, u Pro­ro­ków i w Psal­mach. Wte­dy oświe­cił ich umysł, aby rozu­mie­li Pisma.
I rzekł do nich: Tak jest napi­sa­ne: Mesjasz będzie cier­piał i trze­cie­go dnia zmar­twych­wsta­nie; w imię Jego gło­szo­ne będzie nawró­ce­nie i odpusz­cze­nie grze­chów wszyst­kim naro­dom, począw­szy od Jero­zo­li­my. Wy jeste­ście świad­ka­mi tego.
Roz­wa­ża­nie
„Cze­mu jeste­ście zmie­sza­ni i dla­cze­go wąt­pli­wo­ści budzą się w waszych ser­cach?”. Kolej­ne spo­tka­nie z Jezu­sem, kolej­ne nad­zwy­czaj­ne doświad­cze­nie obec­no­ści Zmar­twych­wsta­łe­go, a tu cią­gle wąt­pli­wo­ści. Wia­ra w Zmar­twych­wsta­łe­go powo­li i nie bez opo­rów zdo­by­wa ser­ca uczniów. I chy­ba Jezus godzi się na to, że doj­rza­ła wia­ra to owoc dłuż­sze­go pro­ce­su, a wąt­pli­wo­ści mogą być łaską, któ­ra wie­dzie do wzro­stu ducho­we­go.

rs