Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zwycięstwo Chrystusa

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne odsła­nia nam nie­po­ję­tą praw­dę o Bogu, któ­ry stał się czło­wie­kiem, umarł przy­bi­ty do krzy­ża i zmar­twych­wstał, aby prze­pro­wa­dzić nas przez ciem­ną doli­nę grze­chu i śmier­ci oraz wpro­wa­dzić do kró­le­stwa życia i miło­ści. W tych ostat­nich dniach towa­rzy­szy­li­śmy Jezu­so­wi na eta­pie Jego życia nazna­czo­nym szcze­gól­nym cier­pie­niem. Pod­czas dzi­siej­szej nocy, Wiel­kiej Nocy, ponow­nie prze­ży­li­śmy Jego wiel­kie zwy­cię­stwo. Było to zwy­cię­stwo Boga nad mrocz­ny­mi siła­mi zła, nisz­czą­cy­mi czło­wie­ka. Było to zwy­cię­stwo życia i miło­ści.
Dziś w ser­cach uczniów zmar­twych­wsta­łe­go Pana, a więc i w naszych ser­cach, domi­nu­je radość i nadzie­ja. Jego zwy­cię­stwo sta­je się zapo­wie­dzią nasze­go zwy­cię­stwa, bo to On – Jezus Chry­stus – otwo­rzył przed nami bra­my życia wiecz­ne­go.
Eucha­ry­stia spra­wia, że pośród nas sta­je żywy Chry­stus. On pra­gnie prze­mó­wić do naszych umy­słów i serc. On pra­gnie stać się dla nas nie­bie­skim Pokar­mem, byśmy podą­ża­li za Nim wytrwa­le i sta­li się świad­ka­mi Jego zwy­cię­stwa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia
Pań­skie­go, Kate­dra Wawel­ska, 8 kwiet­nia 2012 r.