Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Głosić Chrystusa wymagającego

ks. abp Józef Micha­lik

Zmar­twych­wsta­ły Chry­stus powie­rza uczniom misję gło­sze­nia Ewan­ge­lii. Trze­ba ze spo­ko­jem, ale i ze szcze­gól­ną kon­cen­tra­cją uwa­gi przy­jąć wła­śnie tę misję od Pana Jezu­sa: gło­ście wia­rę, nauczaj­cie wszyst­kie­go, ale i czyń­cie, co Wam powie­dzia­łem. (…) Kościół to zna­czy „my”. Jeste­śmy grzesz­ni, sła­bi bar­dzo czę­sto, ale wsta­je­my. Umie­my korzy­stać z męki Chry­stu­sa, pod­no­si­my się, chce­my być lep­si. Idzie­my do kon­fe­sjo­na­łu, wyzna­je­my, pra­gnie­my się nawró­cić, chce­my być inni i wresz­cie będzie­my inni. To jest praw­dzi­wy Kościół. Taki ludz­ki Kościół trze­ba kochać i z takim Kościo­łem trze­ba się utoż­sa­miać. Zada­niem każ­de­go z nas jest być świad­kiem Jezu­sa Chry­stu­sa i nieść dobro, któ­rym będzie­my pró­bo­wać prze­mie­niać innych. (…) Trze­ba więc gło­sić Chry­stu­sa wyma­ga­ją­ce­go, Chry­stu­sa praw­dy, któ­ry akcep­tu­je czło­wie­ka grzesz­ne­go i bie­rze jego grze­chy na sie­bie. My tak­że musi­my brać nie­kie­dy grze­chy innych ludzi na sie­bie, a nawet mieć odwa­gę przy­jąć fał­szy­we oskar­że­nia, sko­ro Chry­stu­sa fał­szy­wie oskar­ża­no, sko­ro Go na śmierć ska­za­no. Ale trze­ba też pamię­tać o nie­zmien­no­ści Bożych przy­ka­zań.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. rezu­rek­cyj­nej w Archi­ka­te­drze Prze­my­skiej, 15 kwiet­nia 2012 r.