Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawda o Bożym Miłosierdziu

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jan Paweł II w spo­sób szcze­gól­ny zwią­zał swo­ją Pio­tro­wą posłu­gę z gło­sze­niem praw­dy o Bożym Miło­sier­dziu. Tej praw­dzie poświę­cił ency­kli­kę Dives in mise­ri­cor­dia. Tę praw­dę przy­bli­żał Kościo­ło­wi w roz­licz­nych doku­men­tach i wystą­pie­niach. Wyniósł do chwa­ły ołta­rzy Sio­strę Fau­sty­nę, „Sekre­tar­kę” Boże­go Miło­sier­dzia, a tak­że usta­no­wił świę­to Boże­go Miło­sier­dzia dla całe­go Kościo­ła. Praw­dą o miło­sier­nym Bogu Jan Paweł II żył na co dzień. Nie mogło być zresz­tą ina­czej w życiu czło­wie­ka i paste­rza, któ­ry z bli­ska doświad­czył zła dwóch tota­li­ta­ry­zmów XX wie­ku. Był świad­kiem dep­ta­nia god­no­ści czło­wie­ka przez bez­boż­ne i nie­ludz­kie ide­olo­gie i sys­te­my, w któ­rych nie było miej­sca dla miło­sier­dzia. Dla­te­go Papież się­gał do źró­deł miło­sier­nej miło­ści. Zwra­cał się do Ser­ca miło­sier­ne­go Boga.
Jan Paweł II był prze­ko­na­ny, że świa­tło Boże­go Miło­sier­dzia będzie roz­ja­śnia­ło dro­gi czło­wie­ka w trze­cim tysiąc­le­ciu i będzie cha­rak­te­ry­stycz­nym rysem ducho­wo­ści i pro­gra­mu Kościo­ła w tym tysiąc­le­ciu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Świę­to Miło­sier­dzia Boże­go,
Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 15 kwiet­nia 2012 r.