Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 4,8–12; 1 J 3,1–2; J 10,11–18

Jezus jest dobrym pasterzem

fot. F Mróz

Jezus powie­dział:
Ja jestem dobrym paste­rzem. Dobry pasterz daje życie swo­je za owce. Najem­nik zaś i ten, kto nie jest paste­rzem, do któ­re­go owce nie nale­żą, widząc nad­cho­dzą­ce­go wil­ka, opusz­cza owce i ucie­ka, a wilk je pory­wa i roz­pra­sza. Najem­nik ucie­ka dla­te­go, że jest najem­ni­kiem i nie zale­ży mu na owcach.
Ja jestem dobrym paste­rzem i znam owce moje, a moje Mnie zna­ją, podob­nie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje odda­ję za owce. Mam tak­że inne owce, któ­re nie są z tej owczar­ni. I te muszę przy­pro­wa­dzić i będą słu­chać gło­su mego, i nasta­nie jed­na owczar­nia i jeden pasterz.
Dla­te­go miłu­je Mnie Ojciec, bo Ja życie moje odda­ję, aby je potem znów odzy­skać. Nikt mi go nie zabie­ra, lecz Ja od sie­bie je odda­ję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzy­skać. Taki nakaz otrzy­ma­łem od moje­go Ojca.
Roz­wa­ża­nie
Bóg nazwał się paste­rzem swe­go ludu, Izra­ela. Tak­że Chry­stus mówi o sobie, że jest dobrym paste­rzem. Na potwier­dze­nie wska­zu­je, że swo­je życie odda­je za tych, któ­rych dał Mu Ojciec. I nie jest to jedy­nie meta­fo­ra. To twar­da rze­czy­wi­stość, a zna­kiem jej jest krzyż. Posy­ła­jąc Apo­sto­łów, czy­ni z nich paste­rzy swe­go ludu. Osta­tecz­nie każ­dy, kto przy­jął chrzest, nosi wpi­sa­ne w ser­ce zada­nie bycia paste­rzem. Dobrym paste­rzem. Dla wie­lu pro­wa­dzić sie­bie same­go jest już zada­niem trud­nym do speł­nie­nia, a tu Zba­wi­ciel ocze­ku­je cze­goś wię­cej – liczy, że będzie­my pomo­cą na dro­dze wia­ry dla wie­lu, któ­rzy są obok. Uni­ka­nie tej odpo­wie­dzial­no­ści to błąd. n
rs