Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądź apostołem

ks. abp Józef Micha­lik

Kościół taki, jaki jest, jest naszą mat­ką, jest oblu­bie­ni­cą Chry­stu­sa, prze­cho­wu­je sakra­men­ty, udzie­la łaski, nie boi się grzesz­ni­ka (…) Kościół trze­ba dosko­na­lić, same­mu sobie sta­wia­jąc wyma­ga­nia przede wszyst­kim. Jeśli chcesz, żeby ten Kościół był lep­szy, pięk­niej­szy, ty się poczuj apo­sto­łem, ty bądź wier­niej­szy, ofiar­niej­szy, bar­dziej cier­pli­wy. (…) Nie bój się miło­ści krzy­ża, miło­ści wyma­gań, tej miło­ści, któ­rą Chry­stus kory­gu­je. Pójdź za nią, zoba­czysz, że war­to, że się czło­wiek nie zawie­dzie, bo dozna­je też Jego obec­no­ści. Ale tę obec­ność trze­ba wymo­dlić. (…) Wia­ra to ogień, któ­ry może zapło­nąć w naszych ser­cach i będzie on pło­nął, jeśli jesteś w jed­no­ści z Bogiem, jeśli żyjesz w Bogu, chwy­tasz się moc­no Jego sło­wa, aby wytrzy­mać nie­kie­dy Jego mil­cze­nie, jeśli się­gasz do sakra­men­tów świę­tych, aby prze­ży­wać wła­sną sła­bość, wła­ści­wie ją prze­ży­wać. Wia­ra to ta pokor­na miłość cał­ko­wi­cie zda­na na Boga. Iść tam, gdzie On chce. Nawet gdy tego nie rozu­miesz, albo nie chcesz. Kie­dyś zoba­czysz, że było war­to.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas 76. Piel­grzym­ki Mło­dzie­ży Aka­de­mic­kiej, Czę­sto­cho­wa, 21 kwiet­nia 2012 r.