Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ziemia Święta

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W nie­po­ję­tej tajem­ni­cy Boga, Stwór­cy nie­ba i zie­mi, są nasze źró­dła. Od Boga bowiem wyszli­śmy i do Boga zmie­rza­my. On nas stwo­rzył na swój obraz i podo­bień­stwo. Stwo­rzył nas do życia i miło­ści. Dla­te­go też Bóg nie pogo­dził się nigdy z fak­tem, że czło­wiek przez nie­po­słu­szeń­stwo naszych pierw­szych rodzi­ców ode­rwał się od swo­ich źró­deł i spro­wa­dził na sie­bie śmierć. Przyj­ście na zie­mię i naro­dzi­ny w Betle­jem Syna Boże­go sta­ły się zbaw­czym wyda­rze­niem, bo to tutaj roz­po­czął On swo­ją wędrów­kę po Zie­mi, któ­ra zosta­ła nazwa­na Świę­tą. Na tej Zie­mi wzra­stał, wycho­wy­wał się, dzie­lił życie z inny­mi. Potem nauczał i potwier­dzał swo­ją naukę zna­ka­mi i cuda­mi. Wresz­cie w pobli­skiej Jero­zo­li­mie został ukrzy­żo­wa­ny. Oddał życie za zba­wie­nie świa­ta i zmar­twych­wstał, odno­sząc rady­kal­ne zwy­cię­stwo nad moca­mi zła i śmier­ci. My wszy­scy, Jego ucznio­wie, jeste­śmy uczest­ni­ka­mi tego zwy­cię­stwa. Dla­te­go tu jeste­śmy, bo całą naszą nadzie­ję zło­ży­li­śmy w zmar­twych­wsta­łym Jezu­sie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Betle­jem, 17 kwiet­nia 2012 r.