Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bardziej słuchać Boga niż ludzi

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Wszy­scy popeł­nia­my błę­dy. Dopusz­cza­my się nie­pra­wo­ści, nie słu­cha­jąc gło­su Boga i bun­tu­jąc się prze­ciw­ko Jego przy­ka­za­niom. Ścią­ga­my na sie­bie Boży gniew, szko­dząc sobie i krzyw­dząc dru­gie­go czło­wie­ka. A prze­cież nie­za­leż­nie od tego kim jeste­śmy, czy chce­my tego, czy nie, wszy­scy kie­dyś sta­nie­my przed Bogiem jako przed Sędzią naszych czy­nów, słów, myśli i zanie­dbań w czy­nie­niu dobra. Grze­sząc prze­ciw­ko same­mu Panu Nie­ba i Zie­mi, gar­dzi­my miło­ścią Naj­wyż­sze­go Boga. (…)
Czę­sto narze­ka­my, mówiąc, że tyle zła i bole­snej nie­spra­wie­dli­wo­ści jest na tym świe­cie, a tak mało dobra. Kie­dyś Pan Jezus zwró­cił się do św. Tere­sy z Ávi­la sło­wa­mi: „Ja chcia­łem, ale ludzie nie chcie­li”. Waż­ne więc, aby nie­za­leż­nie od sytu­acji, w jakiej się znaj­du­je­my, nie­za­leż­nie od tego, co mówią i co robią inni wokół nas, we wszyst­kim słu­chać Boga. Ta praw­da, że trze­ba bar­dziej słu­chać Boga niż ludzi (por. Dz 5,27–29) jest cią­gle aktu­al­na i doty­czy nas wszyst­kich. Dla czło­wie­ka ufa­ją­ce­go tyl­ko swo­im siłom i zdol­no­ściom, te wyma­ga­nia ewan­ge­licz­ne nie są moż­li­we do speł­nie­nia. Do tego docho­dzi jesz­cze zło­wro­gie i inte­li­gent­ne dzia­ła­nie złe­go ducha. Dla­te­go czło­wiek nie tyl­ko musi być otwar­ty na przyj­mo­wa­nie pomo­cy od Boga, ale winien ją przyj­mo­wać i jej szu­kać, aby nie zmar­no­wać żad­nej z łask, któ­rą obda­rza go Zba­wi­ciel.

Frag­ment listu paster­skie­go z oka­zji 20-lecia Die­ce­zji Sosno­wiec­kiej,
18 mar­ca 2012 r.