Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odkryć powołanie

ks. abp Józef Micha­lik

Powo­ła­nie dla kogoś kto je odkry­je i zaan­ga­żu­je się w nie cał­ko­wi­cie, to wiel­ka przy­go­da, pasjo­nu­ją­ca, dają­ca satys­fak­cję. (…) Aby odkryć swo­je powo­ła­nie i je przy­jąć, potrzeb­na jest modli­twa i two­rze­nie sprzy­ja­ją­cej temu atmos­fe­ry. (…) Powo­ła­nie to jest coś, co daje satys­fak­cję 24 godzi­ny na dobę. To jest coś, co obej­mu­je całe nasze życie. To utoż­sa­mie­nie się z pew­nym ide­ałem. Życzył­bym wszyst­kim, byśmy mogli odkryć nasze życie, nasze zada­nia, jako powo­ła­nie. Powo­ła­nie do bycia mat­ką czy ojcem prze­su­wa się na bycie oso­bą kon­se­kro­wa­ną czy kapła­nem. Na tym pole­ga każ­de powo­ła­nie, że czło­wiek anga­żu­je się cał­ko­wi­cie i chce usłu­żyć innym w moż­li­wie mak­sy­mal­ny, peł­ny spo­sób. Nale­ży doce­nić wezwa­nie Boże, któ­re jest darem i trze­ba pro­sić o ten dar, a poprzez two­rzo­ną atmos­fe­rę wia­ry i modli­twy poma­gać kon­kret­ne­mu czło­wie­ko­wi go odkry­wać. Kapłań­stwo to pośred­nic­two mię­dzy Bogiem a czło­wie­kiem i czło­wie­kiem a Bogiem. Dla­te­go waż­ne jest, by nie sie­bie w nim szu­kać, ale Bożej chwa­ły i służ­by dru­gie­mu czło­wie­ko­wi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej 29 kwiet­nia, w nie­dzie­lę roz­po­czy­na­ją­cą Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia