Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 10,25–26.34–35.44–48; 1 J 4,7–10; J 15,9–17

Przykazanie miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Rozważanie
Jezus miłowany przez Ojca, miłością otacza swoich uczniów. I prosi: „Wytrwajcie w miłości mojej”. Czy chodzi tu o miłość uczniów do Mistrza? Być może. Ale bardziej Jezusowi w tym momencie zależy na tym, by trwali w miłości, którą On ma ku nim, by nie wypadli z kręgu oddziaływania Jego miłości, by promieniowanie Jego miłości obejmowało ich w każdej chwili. Dopiero ogarnięci miłością, będą umieli siać miłość wokół siebie. Oddaleni od źródła miłości nie potrafimy miłować.

rs