Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 10,25–26.34–35.44–48; 1 J 4,7–10; J 15,9–17

Przykazanie miłości

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Jak Mnie umi­ło­wał Ojciec, tak i Ja was umi­ło­wa­łem. Wytrwaj­cie w miło­ści mojej! Jeśli będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia, będzie­cie trwać w miło­ści mojej, tak jak Ja zacho­wa­łem przy­ka­za­nia Ojca mego i trwam w Jego miło­ści.
To wam powie­dzia­łem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była peł­na.
To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem. Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich.
Wy jeste­ście przy­ja­ciół­mi moimi, jeże­li czy­ni­cie to, co wam przy­ka­zu­ję. Już was nie nazy­wam słu­ga­mi, bo słu­ga nie wie, co czy­ni pan jego, ale nazwa­łem was przy­ja­ciół­mi, albo­wiem oznaj­mi­łem wam wszyst­ko, co usły­sza­łem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybra­li, ale Ja was wybra­łem i prze­zna­czy­łem was na to, aby­ście szli i owoc przy­no­si­li i by owoc wasz trwał, aby wszyst­ko dał wam Ojciec, o cokol­wiek Go pro­si­cie w imię moje.
To wam przy­ka­zu­ję, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li.
Roz­wa­ża­nie
Jezus miło­wa­ny przez Ojca, miło­ścią ota­cza swo­ich uczniów. I pro­si: „Wytrwaj­cie w miło­ści mojej”. Czy cho­dzi tu o miłość uczniów do Mistrza? Być może. Ale bar­dziej Jezu­so­wi w tym momen­cie zale­ży na tym, by trwa­li w miło­ści, któ­rą On ma ku nim, by nie wypa­dli z krę­gu oddzia­ły­wa­nia Jego miło­ści, by pro­mie­nio­wa­nie Jego miło­ści obej­mo­wa­ło ich w każ­dej chwi­li. Dopie­ro ogar­nię­ci miło­ścią, będą umie­li siać miłość wokół sie­bie. Odda­le­ni od źró­dła miło­ści nie potra­fi­my miło­wać.

rs