Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto Matka twoja

ks. abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

W dzi­siej­szych cza­sach może się zro­dzić pyta­nie – dla­cze­go Kościół w Pol­sce (…) wybrał sobie usta­mi kró­la Jana Kazi­mie­rza Mary­ję za Kró­lo­wą? Dla­cze­go od przy­ję­cia Chrztu przed ponad 1000 lat Pola­cy w szcze­gól­ny spo­sób odda­wa­li i odda­ją cześć Maryi? Dla­cze­go pierw­szą pie­śnią – hym­nem była pieśń „Boga­ro­dzi­ca Dzie­wi­ca”, któ­rą od cza­sów św. Woj­cie­cha zagrze­wa­li się nasi roda­cy do wal­ki? Może dla­te­go, że dobrze wsłu­cha­li się w sło­wa Jezu­sa, w któ­re i my dziś chce­my się wsłu­chać: Oto Mat­ka two­ja. A może dla­te­go, że uwie­rzy­li, że gdzie jest Mat­ka takie­go Syna, gdzie jest Oblu­bie­ni­ca Ducha Świę­te­go i umi­ło­wa­na Córa Ojca, tam jest praw­dzi­wa wia­ra, któ­ra roz­wi­ja w peł­ni rozum i roz­wi­ja uczu­cia każ­de­go czło­wie­ka. A może był to jakiś szcze­gól­ny wyraz pokor­nej wia­ry w rela­cji do wszech­mo­cy i wiel­ko­ści Boga, któ­ry zni­żył się do ludzi, wybrał na pośred­nicz­kę swo­jej zbaw­czej woli czło­wie­ka – Mary­ję, Mat­kę Syna i Odku­pi­cie­la? Czyż nie wypa­da­ło, aby i czło­wiek, i Kościół cały poszedł dro­gą Boże­go zaufa­nia i Bożej miło­ści do Maryi? Oto Mat­ka two­ja, któ­ra cię ustrze­że, pod­trzy­ma, obro­ni.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na Jasnej Górze w uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, 3 maja 2012 r.