Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Królowo świata i Polski Królowo

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Trzy­sta pięć­dzie­siąt sześć lat temu, 1 kwiet­nia 1656 roku, w kate­drze lwow­skiej, król Jan Kazi­mierz oddał kraj pod opie­kę Mat­ki Bożej i obrał ją Kró­lo­wą Pol­ski. To wyda­rze­nie było zwień­cze­niem wie­lo­wie­ko­wej wia­ry ludu pol­skie­go, prze­ko­na­ne­go o szcze­gól­nej obec­no­ści Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w życiu uczniów Chry­stu­sa, w ich wszyst­kich spra­wach oso­bi­stych i rodzin­nych, spo­łecz­nych i naro­do­wych. W następ­nych stu­le­ciach utrwa­la­ła się ta wia­ra i świa­do­mość, zwłasz­cza w naj­trud­niej­szych momen­tach dzie­jów nasze­go naro­du. (…)
Bra­cia i sio­stry, wymow­ny jest wybór 3 maja na uro­czy­stość Kró­lo­wej Pol­ski. Wybór dnia nawią­zu­je bez­po­śred­nio do Kon­sty­tu­cji 3 maja z 1791 roku, do pod­ję­tej wów­czas i zna­czą­cej pró­by napra­wy Rze­czy­po­spo­li­tej, do wpro­wa­dze­nia w niej więk­sze­go ładu, spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej i soli­dar­no­ści. Jest to dla nas cen­na wska­zów­ka, byśmy pod­czas dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści nie wspo­mi­na­li tyl­ko wyda­rzeń z naszych dzie­jów, ale zasta­na­wia­li się, jak nasze poko­le­nie sta­wia czo­ło nowym wyzwa­niom, jak roz­wią­zu­je aktu­al­ne pro­ble­my w sfe­rze życia oso­bi­ste­go, rodzin­ne­go, spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze na Wawe­lu w uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, 3 maja 2012 r.