Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Potrzebujemy nadziei

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Wie­le jest z naszej stro­ny sta­rań o to, by na świe­cie, a przede wszyst­kim w naszym naro­dzie i w naszych rodzi­nach, pano­wał praw­dzi­wy pokój i spo­kój. Pamię­taj­my jed­nak, że Pan Jezus mówił: Nie znaj­dzie ludz­kość uspo­ko­je­nia, dokąd się nie zwró­ci z ufno­ścią do miło­sier­dzia moje­go (por. Dzien­ni­czek, 300). (…)
Współ­cze­sny czło­wiek doświad­cza­ny jest przez róż­ne kata­kli­zmy. Prze­ży­wa bole­sne wyda­rze­nia i trud­ne chwi­le zwią­za­ne z jego życiem oso­bi­stym. Coraz więk­sze wyda­ją się pię­trzą­ce się przed nami pro­ble­my i trud­no­ści. Wszyst­ko to spra­wia, że czło­wiek czu­je się zagro­żo­ny i ogar­nię­ty przez róż­ne wąt­pli­wo­ści. Zaczy­na oba­wiać się i lękać tego, co go spo­tka. War­to w takich sytu­acjach przy­po­mnieć sobie sło­wa Jana Paw­ła II wypo­wie­dzia­ne w Kra­ko­wie w 2002 roku: Prze­stań się lękać! Zaufaj Bogu, któ­ry jest boga­ty w miło­sier­dzie. Jest z tobą Chry­stus, nie­za­wod­ny daw­ca nadziei.
Dzi­siaj bar­dzo potrze­bu­je­my nadziei. A spo­tka­nie z Jezu­sem Miło­sier­nym, któ­ry przy­cho­dzi do nas pod­czas pere­gry­na­cji w kopii Obra­zu, jest wspa­nia­łą oka­zją do tego, by nasze ser­ca zosta­ły nią napeł­nio­ne.
Nie­stru­dzo­nym gło­si­cie­lem i wiel­kim czci­cie­lem miło­sier­dzia Boże­go był Jan Paweł II, któ­ry bar­dzo wie­le doko­nał dla świa­ta i Pol­ski za swo­je­go życia. Widać, że po śmier­ci nadal jest miły Panu Bogu. Świad­czą o tym licz­nie speł­nia­ne proś­by zano­szo­ne do Boga za Jego wsta­wien­nic­twem.

Frag­ment listu paster­skie­go z oka­zji 20-lecia Die­ce­zji Sosno­wiec­kiej, 18 mar­ca 2012 r.